SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 136-139    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01010
Lenf Nodu Metastazı Olmayan Meme Kanserlerinde Angiogenez
Nusret ERDOĞAN, Aylin DENGİZMEN, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM, Elife ŞAHAN , Ümit SEZA TETİKKURT
Department of Medical Pathology, Taksim Education and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Meme kanseri, Metastaz, Anjiogenez, Progesteron reseptörü

Amaç: Son yıllarda anjiogenez üzerinde oldukça sık durulmakta ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada lenf nodu negatif tanısı alan meme kanserli hastaların primer tümör kesitlerinde CD34 antikoru ile mikrodamar yoğunluğunu tespit ettik ve elde ettiğimiz sonuçları primer tümör özellikleriyle karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: Aksiller lenf nodu metastazı olmayan 31 invaziv meme kanserli hasta çalışma kapsamına alındı. Bu hastaların primer tümör kesitleri üzerinde CD34 antikoru ile mikrodamar yoğunluğu incelendi ve yaş, tümör boyutu, nükleer grade, lenfovasküler invazyon, östrojen ve progesteron reseptörleri gibi prognostik parametrelerle ve tümör tipiyle karşılaştırıldı. CD34 boyanması üç alanda x200 büyütmede değerlendirildi.

Bulgular: Primer tümörde CD34 ile boyanan mikrodamar yoğunluğu ortalaması 43 (en az 19, en çok 100) olarak belirlendi. Mikrodamar yoğunluğu ile progesteron reseptörü pozitifliği arasında önemli bir ilişki bulundu. Lobüler karsinom vakalarında mikrodamar yoğunluğu yüksekti.

Sonuç: Mikrodamar yoğunluğu ile progesteron reseptörü arasındaki ilişki ileride yapılacak çalışmalarla desteklenmelidir. Lobuler karsinomda saptanan yüksek mikrodamar yoğunluğu stromal hücrelerin yoğunluğundan kaynaklanabileceği gibi olgu sayısının azlığına da bağlı olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]