SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 147-152    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01012
Pediatrik Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
Ayper KAÇAR1, İrem PAKER2, Gülşah KABAÇAM BAYRAM3, Fatma DEMİREL4, Emrah ŞENEL5, Murat KIZILGÜN6
1Departments of Pathology, M.H. Dışkapı Pediatric Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Departments of Pathology, M.H. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
3Departments of Radiology, M.H. Dışkapı Paediatric Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
4Departments of Endocrine, M.H. Dışkapı Paediatric Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
5Departments of Pediatric Surgery, M.H. Dışkapı Paediatric Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
6 Departments of Biochemistry, M.H. Dışkapı Paediatric Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Pediatrik tiroid nodülleri, Tiroid nodülleri, Sitoloji, İnce iğne aspirasyon sitolojisi

Amaç: 39 çocuk hastanın ince iğne aspirasyon sitolojisi sonuçlarının; nodül oluşumuna neden olan patolojilerin incelenmesi ve konu ile ilgili literatürün gözden geçirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 39 çocuk hastanın tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi sonuçları gözden geçirildi. Eşlik eden hastalıklar, tiroid fonksiyonları, anti-tiroid antikor seviyeleri, ultrason bulguları ve nodül sayısı incelendi.

Bulgular: Tiroid nodüllerinin çoğu sitopatolojik olarak benign (%97,3) tanısı aldı. Bunların %64,8'i (24 hasta) sitopatolojik olarak nodüler guatr, %35,2'si (13 hasta) ise lenfositik tiroidit tanısı aldı. İki hastada tiroid malignitesi saptandı; birisi histopatolojik olarak folliküler neoplazi/minimal invaziv folliküler karsinom, diğeri ise sekonder bir malignite olup, Burkitt lenfoma tanısı aldı. Bu seride kız hastalar çoğunluğu oluşturmaktaydı (%66,6): nodüler guatr için kız/erkek oranı 2:1, lenfositik tiroidit için ise 3.3:1 idi. Sitopatolojik tanısı nodüler guatr olan 4 olguda ve kuşkulu sitoloji olan 1 olguda histopatolojik doğrulama yapıldı.

Sonuç: Bu çalışmada, çocukluk çağı tiroid patolojilerinde ince iğne aspirasyon sitolojisinin yararlılığı gösterildi. Ayrıca çocukluk çağında nodüler tiroidit insidansının muhtemel yüksekliğine dikkat çekildi. Pediatrik nodüler otoimmün tiroidit, fokal tiroidit ve tiroid kanseri tartışıldı ve bu çağdaki tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi ve dondurulmuş kesit incelemelerinin yorumunda güçlüğe neden olabilecek bazı benign lezyonlara dikkat çekildi.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]