SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 153-155    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01013
Tükürük Bezi İnce İğne Aspirasyonunda Amilaz Kristaloitleri
İrem PAKER, Murat ANLAR, Nebiyye GENEL, Murat ALPER
Department of Pathology, M.H. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Amilaz kristaloitleri, Tükürük bezi, Sitoloji

Amilaz kristaloitleri tükürük bezinin non-neoplastik ve neoplastik lezyonlarında görülebilen çeşitli kristaloit tiplerinden biridir. Bu makalede, infraauriküler bölgede iki senedir kitle şikayeti olan 60 yaşında kadın hasta sunuldu.

Ultrasonografik olarak sağ parotis bezi kuyruk kısmında 1 cm çapında kistik kitle saptandı. Kitleden ince iğne ile berrak, mukoid özellikte sıvı aspire edildi. Mikroskobik incelemede preparatlarda mukoid zeminde çok sayıda romboid, dikdörtgen veya çubuk şekilli, polarize ışıkta refle vermeyen kristaloit yapılar, lenfositler ve nötrofillerden oluşan mikst inflamatuar hücreler ve tükürük bezine ait az sayıda asiner yapı gözlendi. Olgu amilaz kristaloitleri içeren kistik sialadenit olarak rapor edildi. Hastanın 4 aylık takibinde kitlede büyüme izlenmedi.

Sonuç olarak tükürük bezi ince iğne aspirasyonu materyalinde görülebilen amilaz kristaloitleri tanı için spesifik olmasa da literatüre göre ve sunulan olguda da olduğu gibi yalnızca benign lezyonlarda görülmesinden dolayı, hastayı gereksiz cerrahiden korumaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]