SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 049-052    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Appendiks vermiformis yerleşimli karışık endokrin-ekzokrin karsinom olgusu
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Figen BARUT1, Gürkan KERTİŞ1, Burak BAHADIR1, Ali Uğur EMRE2, Banu Doğan GÜN1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak
KEY WORDS : Appendiks vermiformis, karışık endokrin-ekzokrin karsinom, adenokarsinoid tümör, Goblet hücreli karsinoid

Appendiksin karışık endokrin-ekzokrin karsinomu ender bir tümör olup, adenokarsinom ve (nöro)endokrin tümörün histopatolojik özelliklerini bir arada gösterir. Konvansiyonel (nöro)endokrin tümörden daha agresif seyir gösterdikleri bilinmektedir.

Karın ağrısı ve ateş yakınmaları olan, akut batın ön tanısı ile operasyona alınan 45 yaşındaki erkek hastaya appendektomi yapılmıştır. Gönderilen materyalde 0.6 cm çapında perfore alan saptanmıştır. Perfore alandan hazırlanan kesitlerde, yüzey epiteli altında, appendiksin tüm katlarını tutan tümöral infiltrasyon izlenmiştir. Bu tümöral infiltrasyonda, desmoplastik stromada, benign görünümlü ve Goblet hücreleri içeren – küçük glandüler yapılar yapan; iri nükleuslu, eozinofilik sitoplazmalı, yuvalanmalar yapma eğiliminde atipik karakterde hücreler izlenmiştir. Tümör dokusunda, müsikarmen ile intra ve ekstrasellüler müsin birikimi saptanmış; 10 büyük büyütme alanında ≤3 mitoz gözlenmiştir.

‹mmünhistokimyasal olarak tümör hücrelerinde, epitelyal membran antijeni, kromogranin-A ve karsinoembriyonik antijen ile yaygın, p53 ile % 5-10 oranında immünreaksiyon belirlenmiştir. Bu bulgularla olguya “karışık endokrin-ekzokrin karsinom” tanısı verilmiştir. Olgumuza, tümörün malignite potansiyeline sahip olması nedeniyle genel vücut taraması ve sonrasında sağ hemikolektomi uygulanmıştır. Operasyon sonrası geçen beş aylık sürede rekürrens ve/veya metastaz saptanmamıştır.

Olgumuz, ender görülmesi ve malignite kriterlerinin tartışılması açısından sunulmaya değer bulunmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]