SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 196-199    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01024
Kolon Kanserini Taklit Eden Kolonik Lipomlar
Berna AYTAÇ1, Ömer YERCİ1, Selim GÜREL2, Zarema FERİK1
1Department of Pathology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
2Department of Gastroenterology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Kolon, Lipom

Amaç: Kolonik lipomlar gastrointestinal sistemin nadir görülen tümörleridir. Bu tümörlerin çoğu asemptomatiktir, genellikle rastlantısal yapılan kolonoskopi veya laparotomi sırasında saptanırlar ve tedavi gerektirmezler. Geniş lipomlar genellikle semptomatiktir ve klinik bulguları kolonik karsinomu taklit edebilir. Bu yazıda submukozal ve intramüsküler 7 kolon lipomu olgusunun klinik özellikleri, tanı ve tedavi değerlendirmesini sunduk.

Gereç ve Yöntem: 1999 ve 2006 arasında kolonik lipom tanısı almış 7 hasta yaş, cinsiyet, tumor boyutu, anatomik yerleşim, semptomlar lokalizasyon ve tedavi şekline göre değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaş 57,8± 14,7 yıldı. Beş hasta erkek 2'si kadındı. Lipomların boyutları 1 ile 5,5 cm arasında değişmekteydi ve 1 hasta hariç hepsi semptomatikti. Gastrointestinal lipomların 5'i submukozal 2'si intramural yerleşimliydi. 5 lipom çıkan kolondan, 1' hepatic fleksuradan ve 1'i splenik fleksuradan kaynaklanmaktaydı. 4 geniş lipom subtotal rezeksiyon, 1 lipom hemikolektomi ve 2 pedinküllü lipom polipektomi ile çıkarıldı. Endoskopik muayeneyle yapılan en az 1 yıllık takipte rekürrens saptanmadı.

Sonuç: Kolonik lipomlar klinik bulguları nedeniyle maligniteyi taklit edebilir. Uygun radyolojik ve kolonoskopik değerlendirme, gereksiz geniş rezeksiyondan kaçınmayı sağlar.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]