SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 209-215    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01026
Suudi Arabistan Toplumunda İnvaziv Meme Kanserlerinde Hormon Reseptörlerinin Her 2/neu Protein Ekspresyonu ve Histolojik Grade ile İlişkisi
Maha ARAFAH
Department of Pathology, King Saud University, RİYADH , SAUDİ ARABİA
KEY WORDS : Meme kanseri, Her2/neu, Östrojen reseptörü, Progesteron reseptörü

Amaç: Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinde meme kanserlerinde hormon reseptörü ve Her2/neu ekspresyonu ile ilgili veriler azdır. Bu çalışmayı Riyad'da bir üniversite hastanesinde meme kanserlerinde hormon reseptör paternlerini ve Her2/neu protein ekspresyonunu tanımlamak üzere ele aldık ve bunları histolojik grade ile karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: 2002 ve 2008 yılları arasında, histolojik olarak tanısı doğrulanmış 164 meme invaziv duktal karsinoma olgusunda retrospektif olarak hormon reseptörü ve Her2/neu çalışması yaptık. Östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve Her2/neu için immünohistokimyasal analiz tüm olgularda değerlendirildi. İmmünohistokimyasal olarak tüm +2 olgulara ve az sayıdaki şüpheli +1 ve +3 olgulara Her2/neu gen amplifikasyonu için floresan in situ hibridizasyon uygulandı. Daha sonra sonuçlar kör yöntem ile karşılaştırıldı. Östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve Her2/neu ampilifikasyonu ve tümör grade'i arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, Her2/neu aşırı ekspresyonunun prevalansı sırasıyla %64.6, %57.3 ve % 35.3 idi. Östrojen reseptörü ve progesteron reseptörü ekspresyonu anlamlı derecede ilişkiliydi (p<0.001). Hormon reseptör ekspresyonu ve Her2/neu amplifikasyonu arasında anlamlı derecede negatif ilişki saptandı. Tümörün histolojik grade'i aynı zamanda hem östrojen reseptörü hem de progesteron reseptörü ekspresyonu ile anlamlı derecede ilişkili bulundu. Bununla birlikte, Her2/neu ampilifikasyonu ve tümör grade'i arasında anlamlı ilişki yoktu ve grade III tümörlerin birçoğu Her2/neu negatifti. Ayrıca; immünohistokimyasal olarak +3 olan meme kanserlerinin %84.6'sında ve +2 olguların %18.75'inde FISH ile Her2/neu gen ampilifikasyonu gözlendi.

Sonuç: Suudi Arabistan toplumundaki meme kanserlerinde östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ekspresyonu ve Her2/ neu amplifikasyonu ilişkisi uluslararası literatürde bildirilenler ile benzerdir. Hormon reseptörlerinin ekspresyonu ile Her2/ neu amplifikasyonu arasında negatif bir ilişki vardır. Bununla birlikte tüm yüksek grade'li meme kanserleri Her2/neu pozitifliği göstermemektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]