SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 216-221    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01027
İnsan Meme Kanserinde HER2/neu İmmünohistokimya ve İn Situ Hibridizasyon Sonuçlarının Manuel Olarak ve Görüntü Analiz Sistemi ile Değerlendirilmesi
Doğuş ÖZDEMİR, Işın PAK
Department of Pathology, Abdurrahman Yurtarslan Ankara Oncology Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : İmmünhistokimya, İn situ hibridizasyon, Bilgisayar destekli görüntü analizi, Meme kanseri, HER2/neu

Amaç: Meme kanserinde, HER2/neu (ErbB2) gen durumu tedavi planlanmasını yönlendirecek verilerden biridir. HER2/neu durumunu tespit etmek için üzerinde anlaşmaya varılan standart bir yöntem yoktur. Silver enhanced in situ hibridizasyon yöntemi, kantitatif bir yöntemdir ve değerlendiriciler arasındaki uyum yüksektir. İmmünohistokimya, kolay ve ucuz ve kolay bir test olup en önemli dejavantajı değerlendiriciler arasındaki uyumsuzluktur. Son yıllarda geliştirilen patoloğun asiste ettiği bilgisayar aracılı görüntü analiz sistemleri manuel değerlendirmeden kaynaklanan subjektifliği giderebilir; tele-konsültasyona olanak tanır ve tümör morfolojisi ile tümör belirteçlerinin doğru değerlendirilmesini sağlayabilir. Amacımız, in situ hibridizasyon ve immünhistokimya sonuçlarının, manuel değerlendirilmesi ile bilgisayar aracılı değerlendirilmesi arasındaki uyumu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 73 adet meme tümörünün, HER2/neu durumunu immünohistokimya ve in situ hibridizasyon ile manuel olarak değerlendirdik. Daha sonra bu olguların immünohistokimya ve in situ hibridizasyon sonuçları Ventana Görüntü Analiz Sistemi ile değerlendirildi. Sonrasında ise her iki yöntemin manuel ve bilgisayar aracılı görüntü analiz sistemi ile değerlendirilme sonuçları arasındaki uyumu araştırıldı.

Bulgular: Tüm olgular immünhistokimya ile skor 2 olarak değerlendirildi. Bu olgular görüntü analiz sistemi ile değerlendirildiğinde 5 olgu skor 1, 56 olgu skor 2 ve 12 olgu skor 3 olarak belirlendi. İn situ hibridizasyon yöntemi görüntü analiz sistemi ile yeniden değerlendirildiğinde 6 olgu manuel değerlendirmeden farklı sonuçlanmıştır.

Sonuç: HER2/neu immünhistokimya sonuçlarının manuel olarak ve görüntü analiz sistemi kullanılarak değerlendirilmesi arasındaki uyum oranı %76'dır; in situ hibridizasyon sonuçlarının manuel ve görüntü analiz sistemi ile değerlendirilmesi arasındaki uyum oranı ise %91 olarak tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlıdır (k= 0.832 ve p<0.001).


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]