SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 222-229    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01028
İnsan Meme Kanserinde Topoizomeraz II-alfa ve HER2/neu Saptanmasında İmmünohistokimya ve Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Emel Ebru PALA1, Osman ZEKİOĞLU1, Necmettin ÖZDEMİR1, Rasih YILMAZ2, Murat KAPKAÇ2
1Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of General Surgery, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Meme kanseri, Genler, HER2/neu DNA topoizomeraz II alfa, İmmünohistokimya, Floresan in situ Hibridizasyon

Amaç: HER2/neu aşırı ekspresyonu/amplifikasyonu meme kanserli olguların yaklaşık %20'sinde görülmektedir. HER2/neu durumu hormonal ajanlar ve Trastuzumab tedavisine yanıt konusunda belirleyicidir. HER2/neu aşırı ekspresyonunun en önemli sebebi gen amplifikasyonudur. HER2/neu amplifiye tümörlerde %10-25 oranında Topoizomeraz II-alfa geninde değişiklikler görülmektedir. Bu çalışmada HER2/neu ve Topoizomeraz II-alfa'nın saptanmasında immünohistokimya ve floresan in situ hibridizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması ve standardizasyonu amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Arşivden meme karsinomu tanısı almış 78 olgu seçildi. Anti-insan HER2/neu ve Topoizomeraz II-alfa antikorları kullanılarak HER2/neu ve Topoizomeraz II-alfa protein düzeyleri immünohistokimyasal yöntem ile; gen değişiklikleri TOP2A/HER2/ CEP17 probu kullanılarak floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Olguların %59'unda HER2/neu aşırı ekspresyonu %44,9'unda HER2/neu amplifikasyonu saptandı. Topoizomeraz II-alfa eksprese eden tümör hücrelerinin ortalaması %25,9 olarak bulundu. Topoizomeraz II-alfa amplifikasyonu olan 12 olgu (%15,4) aynı zamanda HER2/neu amplifiye idi. HER2/neu ve Topoizomeraz II-alfa amplifikasyonu ile kendi ekspresyon düzeyleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edildi (sırasıyla p<0,01 p=0,005). Floresan in situ hibridizasyon ile immünohistokimya arasındaki uyum 3(+) olgularda %71,7, 2(+)'lerde ise %11,7 olarak bulundu. İki olguda kromozom 17 polizomisi saptandı.

Sonuç: HER2/neu durumunu belirlemede 3(+) ve 2(+) olgularda immünohistokimyasal ve floresan in situ hibridizasyon arasındaki uyum düşüktür. Sonuçları etkileyen tüm süreçler standardize edilene kadar, bu yöntemler birlikte uygulanmalıdır. Antrasiklinlere karşı tümör cevabını etkilediği klinik çalışmalarla kanıtlanırsa Topoizomeraz II-alfa gen değişikliklerinin floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile araştırılması uygundur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]