SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 238-242    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01030
Tiroidin Folliküler Neoplazmlarında CD56, HBME-1 ve p63'ün Rolü
Hülya ETEM1, Selver ÖZEKİNCİ2, Bülent MIZRAK2, Senem ŞENTÜRK3
1Department of Pathology, Kızıltepe State Hospital, MARDİN, TURKEY
2Department of Pathology, Dicle University, Faculty of Medicine, DİYARBAKIR, TURKEY
3Department of Radiology, Dicle University, Faculty of Medicine, DİYARBAKIR, TURKEY
KEY WORDS : Tiroid kanseri, Tiroid papiller karsinomu, Folliküler neoplazmlar

Amaç: Tiroidin follikül epitelinden gelişen karsinomları endokrin sistem kanserleri içinde en sık görülenidir. Çalışmamızda papiller tiroid karsinomu folliküler varyantının folliküler neoplazmlardan ayırıcı tanısında CD56, HBME-1 ve p63 ekspresyonunun katkısını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 2005-2008 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda tiroid papiller karsinomu folliküler varyantı tanısı alan 40 olgu ile 40 folliküler neoplazm olgusu retrospektif olarak incelendi. Folliküler tümörler ve papiller karsinomlar CD56, HBME-1 ve p63 ile boyanma özelliklerine göre karşılaştırıldı. İstatistiksel çalışmada Student'ın t testi ve Yates düzeltmeli ki-kare testi ile analiz yapıldı.

Bulgular: Folliküler neoplazmlar ile papiller karsinomlar arasında, CD56 ekspresyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi; HBME-1 ve p63 ekspresyonu yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,005, p=0,0001).

Sonuç: HBME-1 ve p63'ün tiroid papiller karsinomlarının, özellikle de folliküler varyantın folliküler neoplazmlardan ayrımında katkısı olduğu düşünüldü.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]