SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 245-248    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01032
Ancient (Sclerosing) Thymoma: Case Report
Duygu GÜREL1, Aydanur KARGI1, Erkan YILMAZ2, Aydın ŞANLI3
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Radiodiagnosis, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Thoracic Surgery, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Mediasten, Timoma

Solunum sıkıntısı yakınması olan ve myastenia gravis tanısı alan 43 yaşında bayan hastada radyolojik incelemede anterior mediastende sola doğru protrüzyon gösteren, kalsifiye alanlar içeren kitlesel lezyon tanımlanmıştır. Hasta timoma ön tanısı ile opere edilmiştir. Makroskopik olarak solid, sert, gri-beyaz renkli, hemoraji ve nekroz alanları içermeyen, 5X4,5cm boyutlarında tümöral lezyon görülmüştür. Histolojik incelemede geniş alanlarda hyalinize kollajenöz doku içerisinde dağılmış, belirgin atipi göstermeyen epiteliyal adaların ve bir kısmı TdT pozitif immatür T lenfositlerin varlığı nedeni ile olgu sklerozan timoma olarak değerlendirilmiştir. Sklerozan timoma; timomaların ender görülen bir alt tipi olup, ilk kez 1994 yılında yayınlanmıştır. Literatürde bildirilen olgu sayılarının az olması nedeniyle gerek klinik, gerekse patogenezi ile ilgili ayrıntılı bilgiye gereksinim vardır. Özellikle küçük mediastinoskopik biyopsilerde tanısal güçlük yaşanılabilen mediastenin belirgin sklerozis gösteren lezyonlarının ayırıcı tanısında sklerozan timoma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]