SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 267-269    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01038
Memenin Psödoanjiyomatöz Stromal Hiperplazisi
Dilek YILMAZ1, Yurdanur SÜLLÜ2
1S.B. Çorum Devlet Hastahanesi, Patoloji Bölümü, ÇORUM, TÜRKİYE
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN, TÜRKİYE

1Department of Pathology, M.H. Çorum State Hospital, ÇORUM, TURKEY
2Department of Pathology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY

KEY WORDS : Meme, Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi

Memenin psödoanjiyomatöz stromal hiperplazisi klinik ve radyolojik olarak fibroadenom, histopatolojik olarak ise düşük dereceli anjiyosarkom ile karışabilen benign stromal lezyondur. Meme biyopsilerinin %23'ünde rastlantısal olarak saptanır. Etiyolojisi ve patogenezi kesin olarak bilinmemekle birlikte myofibroblastların hormonlara özellikle de progesterona anormal reaktivitesi sorumlu tutulmaktadır. Klinik ve radyolojik olarak fibroadenom tanısı almış olgu kitle oluşturan lezyonların nadir görülmesi nedeniyle sunuldu. Sağ memede kitle şikayeti ile başvuran 27 yaşındaki kadın hasta fizik bakı ve ultrasonografik inceleme sonucunda fibroadenom tanısı aldı ve eksizyon uygulandı. Eksizyon materyalinin histopatolojik incelemesinde, yoğun kollajenize bir stromada birbiri ile kompleks anastamozlar yapan vasküler yapı benzeri yarıklardan oluşan lezyon izlendi. Yarıklar endotel hücrelerine benzeyen iğsi şekilli hücrelerle döşeliydi. İğsi hücrelerde CD31 ile boyanma görülmezken CD34 ve SMA ile elde edilen pozitif boyanma ile bu hücrelerin myofibroblastik karakteri gösterildi. Myofibroblastik hücreler progesteron negatif idi. Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazinin progesterona aşırı stromal cevaptan kaynaklandığı ileri sürülmekle birlikte patogenezi açıklığa kavuşmamıştır. Bildirilen çoğu olgunun aksine olgumuzda myofibroblastik hücrelerin progesteron negatif oluşu etiyolojide progesteron dışında başka faktörlerin de rol oynadığını düşündürmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]