SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 057-060    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Toksoplazma gondii lenfadenitinin sitolojik tanısı: Olgu sunumu
Aptullah HAHOLU1, Şükrü YILDIRIM1, Özgür KORU2, Nurittin ARDIÇ3, Hüseyin BALOĞLU1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servis Şefliği, İstanbul
2GATA Askeri Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Parazitoloji Bilim Dalı, İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servis Şefliği, İstanbul
KEY WORDS : Toksoplazma lenfadeniti, sitoloji

Bu çalışmanın amacı, ince iğne aspirasyonunda intrasitoplazmik bradizoidler içeren histiyositlerin görülmesi ile tanı konan toksoplazma lenfadeniti olgusunu ve lezyonun sitolojik özelliklerini sunmaktır. Üç yaşında kız çocuğu, submandibuler bölgedeki 3 cm. çapında hareketli, hafif derecede ağrılı şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Kitleden yapılan iğne aspirasyonunun sitolojik incelemesinde, polimorfik lenfoid elemanlar ve histiyositler içeren reaktif lenfoid hiperplazi bulguları saptandı. Papanicolaou boyama ile yapılan incelemede, sitoplazmalarında toksoplazma bradizoidleri ile uyumlu çok sayıda partikül içeren histiyositler görüldü. Serolojik testlerle toksoplazmaya spesifik IgG ve IgM artışı gösterilmemiş olmakla birlikte, sitolojik tanı için kullanılan boyalı lamlardan kazınarak alınan materyalden elde edilen DNA'dan PCR tekniği ile toksoplazma genomuna spesifik sekans varlığı gösterilerek toksoplazma lenfadeniti tanısı desteklendi. Toksoplazma lenfadeniti tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisi, özellikle bradizoid içeren histiyositlerin gösterilmesi ile değerli bir yöntemdir. Serolojik testler destekleyici olmasa bile, PCR ile tanı desteklenebilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]