SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 012-016    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01040
Plevral Efüzyonda Sitopatolojik Tanı ve Sito-Histopatolojik Korelasyon
Adile Ferda DAĞLI, Şirin KÜÇÜK, Müge SEZER, Özlem ÜÇER
Department of Pathology, Fırat University, Faculty of Medicine, ELAZIĞ, TURKEY
KEY WORDS : Plevral efüzyon, Sitopatoloji, Histopatoloji

Amaç: Plevral sıvıların sitolojik incelemesi tanı koymada hızlı, etkili noninvaziv bir yöntemdir. Malign efüzyonların saptanması tedavi ve prognoz açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, plevral efüzyonlarda sitopatolojik tanı dağılımı ve sito-histopatolojik korelasyon oranını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda retrospektif olarak 2008- 2009 yılları arasında tanı alan 298 plevral sıvı olgusu çalışma grubu olarak belirlendi. Değerlendirme sonuçları yetersiz, benign, atipik, kuşkulu ve malign şeklinde beş gruba ayrılarak biyopsi sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 298 plevral sıvı olgusunun 114'ü (%38,3) kadın, 184'ü (%61,7) erkekti. Yaş aralığı 15-89 olup, genel ortalama 58,4±17,8'di. Sitolojide olguların 3'üne (%1) yetersiz, 246'sına (%8,26) benign, 8'ine atipik (%2,7), 10'una (%3,4) kuşkulu ve 31'ine (%10,4) malign tanısı verildi. Malign tanısı alan olguların 24'ü (%8,1) metastatik karsinom, 7'si (%2,3) malign mezotelyoma olarak rapor edildi. Atipik olarak rapor edilen 8 olgudan biyosisi gelen 2 olguya malign mezotelyoma tanısı verilirken, kuşkulu olarak rapor edilen 10 olgudan biyopsisi gelen 1 olgu epidermoid karsinom metastazı tanısı aldı.

Sonuç: Plevral efüzyonlar için sitolojik inceleme en değerli tanı yöntemi olup, etiyolojik nedenleri farklılıklar göstermektedir. Bölgemizde en sık malign plevral efüzyon nedeni akciğer, meme ve over tümörleri başta olmak üzere metastatik karsinomlar olup, ikinci sırada malign mezotelyoma gelmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]