SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 038-045    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01044
Seröz Over Tümörlerinde p53, bcl-2 ve nm23 Ekspresyonu: Klinik ve Histopatolojik Parametreler ile İlişkisi
Deniz ARIK1, Sezer KULAÇOĞLU2
1Department of Pathology, M.H. Karaman State Hospital, KARAMAN, TURKEY
2Department of Pathology, Ankara Numune Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Over, Neoplazmlar, Seröz neoplazmlar, p53, bcl-2, nm23

Amaç: Çalışmamızda overin benign, borderline ve malign seröz tümörlerinde immünhistokimyasal olarak p53, bcl-2 ve nm23 ekspresyonun araştırılması, malign tümörlerde bu ekspresyonların evre, yaş, tümör boyutu, omentum tutulumu, periton sıvısında malign hücre varlığı gibi özelliklerle ve bazı histopatolojik parametrelerle (grade, mitoz sayısı, nükleer pleomorfizm, yapısal patern) ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 29 benign, 14 borderline, 28 malign seröz tümör olmak üzere toplam 71 olgu alındı. Parafin blokta p53, bcl-2 ve nm23 ile immünhistokimyasal çalışma yapıldı. Sonuçlar boyanma yaygınlığına göre (+), (++), (+++) şeklinde skorlandı.

Bulgular: Benign ve borderline tümörlerde p53 ile boyanma yoktu. Karsinomlarda ise %42,9 oranında ekspresyon saptandı. nm23 ekspresyonu, benign, borderline ve malign tümörlerde sırası ile %44,8, %64,3 ve %67,9 olarak bulundu. Bcl-2 ekspresyonu benign tümörlerde %17,2, borderline tümörlerde %35,7, karsinomlarda %25 idi.

Sonuç: p53'ün overin sadece seröz karsinomlarında pozitif bulunması karsinogenezde rol aldığını göstermektedir. p53 ileri evre olgularda daha fazla eksprese olmaktadır (p=0,031). Nm23'ün benign, borderline ve malign tümörlerde ekspresyon oranları istatistiksel olarak farklı değildir. Karsinom olgularında ise ileri evrede nm23 pozitifliği anlamlı derecede yüksektir (p=0,032). Bu durum nm23'ün over karsinomlarında bir onkogen gibi davrandığını düşündürmüştür. Bcl-2 ekspresyonu açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]