SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 057-067    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01047
Malign Vasküler Tümörlerin Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Özellikleri ile GLUT1 ve FKBP12 Ekspresyonlarının Vurgulanması
Kemal KÖSEMEHMETOĞLU Gökhan GEDİKOĞLU, Şevket RUACAN
Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Hemanjiyosarkom, Hemanjiyoendotelyom, Vasküler neoplazmlar, İmmünohistokimya, GLUT1, FKBP12

Amaç: Angiosarkomlar ve hemangioendotelyomlar nadir görülen malign vasküler tümör (MVT)'lerdir. Bu çalışmada, 27 MVT'ün klinikomorfolojik özellikleri incelendi, GLUT1 ve FKBP12 ekspresyonu araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Kaposi sarkom dışındaki MVT'ler arşivden çıkarıldı ve tekrar incelendi. Tümör çapı, kanama ve nekroz varlığı, büyüme paterni, sellülerite, sellüler karakteristikler ve mitotik aktivite morfolojik değişkenler olarak kaydedildi. İmmünohistokimyasal olarak CD34, CD31, GLUT1, FKBP12, mdm2, p53, c-kit ve CD99 çalışıldı. Klinik veriler hastane kayıtlarından ve bilgisayar destekli hasta veri tabanından elde edildi.

Bulgular: Hastaların medyan yaşı 53 (aralık 16-77) idi. MVT en sık ekstremitelerde (%37) ve bunu takiben baş-boyun bölgesinde görülmekteydi. 16 düşük dereceli tümörün 5'i (%31) ve 11 yüksek dereceli tümörün 7'sinde (%64) çeşitli organlara, çoğunlukla da karaciğer ve akciğere metastaz tespit edildi. Medyan sağ kalım 49 aydı. Yüksek dereceli tümörlerin %90'ı 3 cm'den büyüktü. Olguların %85'inde kanama, %41'inde ise nekroz izlendi. Düşük dereceli tümörlere kıyasla yüksek dereceli tümörlerde nükleer pleomorfizm, artmış selülerite ve mitotik aktivite daha fazlaydı (p<0,0001). Olguların %88'i CD34, %81'i de CD31 ile pozitifti. Bir düşük dereceli tümör haricinde tüm vakalar FKBP12 ile yaygın ve kuvvetli boyanma gösterdi. Olguların %23'ünde özellikle epitelioid alanlarda anlamlı GLUT1 ekspresyonu gözlendi. Tümörlerin üçte birinden fazlasında mdm2 ya da p53 pozitifti.

Sonuç: Bu araştırmada uygulanan belirteçler düşük ve yüksek dereceli MVT ayırımında başarılı değildir. FKBP12, MVT'lerin immünohistokimyasal tanı panelinde yer alabilir. Bu araştırmada uygulanan belirteçler düşük ve yüksek dereceli MVT ayırımında başarılı değildir. FKBP12, MVT'lerin immünohistokimyasal tanı panelinde yer alabilir. Daha önce infantil hemangiomlarda ekspresyonu gösterilmiş olan GLUT1, MVT'lerin yaklaşık dörtte birinde de pozitif olduğundan, dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]