SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 068-072    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01048
Pulmoner Karsinosarkom: Bir Olgu Sunumu
Sevda SERT BEKTAŞ1, Sema BİRCAN1, Ahmet BİRCAN2, Mehmet SIRMALI3, Sedat GÜNEŞ3, Kemal K. BOZKURT1, Tuba DEVRİM1
1Department of Pathology, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, ISPARTA, TURKEY
2Department of Pulmonary Diseases, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, ISPARTA, TURKEY
3Department of Thoracic Surgery, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, ISPARTA, TURKEY
KEY WORDS : Akciğer, Karsinosarkom

Pulmoner karsinosarkom, sarkomatoid karsinom içinde yer alan malign epitelyal ve mezenkimal elemanları bir arada içeren nadir bir tümördür. Akciğerin küçük hücreli dışı tümörlerinden farklı fenotipik özellikleri ve klinik seyri vardır. Bu yazıda karsinosarkom tanısı alan bir olgu sunulmuş, klinik ve patolojik özellikleri ile ayırıcı tanıda dikkat edilecek bulgular tartışılmıştır. Nefes darlığı ve öksürük yakınmaları ile başvuran 74 yaşında erkek hastadır. Çekilen akciğer grafisinde solda kitle saptanmış ve bronkoskopi işlemi uygulanmıştır. Bronkoskopik biyopsinin histopatolojik incelemesinde nekroz ve diffüz infiltrasyon yapan anaplastik hücrelerin oluşturduğu malign tümör görülmüştür. Olguya daha sonra cerrahi operasyon planlanmış ve yapılan akciğer rezeksiyonunda karsinosarkom tanısı almıştır. Pulmoner karsinosarkom nadir bir akciğer tümörüdür. Rezeksiyon materyalinde tümör hücrelerinin belirlenmesi ve ileri incelemeler küçük biyopsi materyaline göre nisbeten daha kolay gibi durmaktadır. Bununla birlikte sunduğumuz olguda olduğu gibi küçük biyopsi materyallerinde de bu tip tümörlerle karşılaşabileceğimizi ve bu küçük dokularda lezyonun sadece bir komponentinin ve özellikle de mezenkimal tumor komponentin olabileceğinin ayırıcı tanıda yönünden akılda tutulması gerekmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]