SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 149-153    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01064
Sarkoidozda Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Tanısal Değeri
İrem Hicran ÖZBUDAK1, Gülay ÖZBİLİM1, Ömer ÖZBUDAK2, Tezay SANDIKLI KOVAN2
1Department of Pathology, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
2Department of Chest Diseases, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
KEY WORDS : Sarkoidozis, Lenfadenopati, Aspirasyon biyopsisi, İnce iğne

Amaç: Sistemik bir granülomatöz inflamasyon olan sarkoidozisin bilinen çevresel ajanlara maruziyet ile ortaya çıkan immün regülasyon bozukluğunun bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Sarkoidozis medikal olarak tedavi edilebildiğinden, doku örneklemesi tanıda “Altın Standart” olarak kabul edilmekle birlikte, cerrahi doku örneklemesi yerine minimal invaziv tanı yöntemleri tercih edilmektedir. Transbronşiyal ince iğne aspirasyon sitolojisinin etkili bir tanı yöntemi olabileceği bildirilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, klinik ve radyolojik olarak sarkoidozis şüphesi olan 38 olgudan alınan transbronşiyal ince iğne aspirasyon sitolojisi değerlendirilmiştir. Kronik granülomatöz yangı sitolojik tanı kriteri olarak granülom yapılanması gösteren epiteloid histiositlerin ve/veya dev hücrelerin varlığı kullanılmıştır. Transbronşiyal ince iğne aspirasyonundan hazırlanan preparatlarda lenf düğümü yapısına ait lenfositlerin ve/veya germinal merkeze ait hücresel elemanların, histiositlerin görülmesi yeterli örnekleme kriteri olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: 31 olguda transbronşiyal ince iğne aspirasyonundan kronik granülomatöz yangı tanısı verilmiş ve klinik, radyolojik, mikrobiyolojik bulgularla olgular ‘Sarkoidozis' olarak kabul edilmiştir. Tek lenf düğümü örneklenen 7 olgunun 4'ünde, iki lenf düğümü örneklenen 28 olgunun 25'inde ve üç lenf düğümü örneklenen 3 olgunun 2'sinde tanıya ulaşılmıştır. Sitolojik olarak tanı verilemeyen 7 olgudan 2'sine transbronşial parankimal doku biyopsisi, 5'ine mediastinoskopik lenf düğümü örneklemesi yapılmış ve histopatolojik olarak kronik granülomatöz yangı tanısına ulaşılmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, sarkoidozis olgularında transbronşiyal ince iğne aspirasyon sitolojisinin başarılı bir tanı yöntemi olarak kabul edilebileceği, sitolojik olarak örneğin yeterlilik kriterleri ve granülomatöz yangının sitomorfolojik özellikleri vurgulanmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]