SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 074-081    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Larinks karsinomlarında immünhistokimyasal p53 ve p63 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi
Şirin BAŞPINAR1, Özden ÇANDIR2, Nilgün KAPUCUOĞLU2, Sema BİRCAN2, Metin ÇİRİŞ2, Nermin KARAHAN2
1Department of Pathology, Egirdir Bone and Joint Diseases Treatment and Rehabilitation Hospital, ISPARTA
2Department of Pathology, Suleyman Demirel University School of Medicine, ISPARTA
KEY WORDS : Larinks, skuamöz hücreli karsinom, p53, p63, immünhistokimya

Bu çalışmanın amacı larinks skuamöz hücreli karsinomlarının (LSHK) histopatolojik özellikleri ile p53 ve p63 aşırı ekspresyonu arasındaki ilişkiyi araştırmak ve olası prognostik değerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 43 larinks karsinomu parafin kesitleri bu proteinler ile immunohistokimyasal olarak boyanarak çalışılmıştır. Olguların %97,7'sinde p53 ekspresyonu saptanmıştır. p53 aşırı ekspresyonu histolojik grade (p=0.001) ve vasküler invazyon (p=0.028) ile anlamlı şekilde ilişkiliyken, diğer histopatolojik parametreler ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Çalışmamızda larinks karsinomlarının %100'ü p63 ile pozitif boyanma göstermiş, histopatolojik parametreler ile p63 ekspresyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Agresif fenotipe sahip tümörlerin daha yoğun p53 ekspresyonu göstermesi nedeniyle LSHK'sinde p53 ekspresyonunun kötü prognoz göstergesi olabileceğini ileri sürülebilir. Bununla birlikte boyanma paternine göre, p63 ekspresyonu tümör hücrelerinin immatüritesini yansıtabilir. p63 ekspresyonunun LSHK'nin prognozundan ziyade diferansiyasyonu hakkında fikir verebileceği kanısındayız.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]