SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 185-188    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01073
Memenin İn Situ ve İnfiltratif Duktal Karsinomlarında β-Katenin Ekspresyonu
Tuba KARABACAK1, Reyhan EĞİLMEZ2, Rabia BOZDOĞAN ARPACI1, Ebru SERİNSÖZ PFEIFFER1
1Department of Pathology, Mersin University, Faculty of Medicine, MERSİN, TURKEY
2Department of Pathology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEY
KEY WORDS : Beta katenin, Karsinom, Duktal, Meme, İntraduktal, Non-infiltratif

Amaç: Adezyon fonksiyonu yanısıra APC geni gibi tümör supressor genler ile etkileşmekte olan β-katenin içeren yolakların birçok neoplazide önemli rol oynadığı saptanmıştır. Bu çalışmada β-kateninin meme tümör gelişimine ve invazyona olan etkisini saptamak hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 52 infiltratif duktal karsinom ve 28 duktal karsinoma in-situ olgusuna Avidin Biotin kompleks immün peroksidaz yöntemi ile poliklonal rabbit β-katenin antikoru uygulanmıştır. β-katenin'in boyanma yoğunluğu ve hücresel lokalizasyonu karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmada immünohistokimyasal olarak uygulanan β-katenin ile infiltratif duktal karsinom olgularının 7'sinde (%8.75) normal meme dokusu ile benzer yoğunlukta boyanma saptanırken, 45' inde (%56.25) zayıf boyanma / negatiflik izlenmiştir. Duktal karsinoma in-situların 5'inde (%6.25) kuvvetli boyanma izlenirken, 23'ünde (%28.75) zayıf boyanma / negatiflik saptanmıştır. İnfiltratif duktal karsinomların 18'i (%22.5) ve duktal karsinoma in-situların 14'ünde (%17.5) β-katenin ile membranöz boyanma izlenirken, infiltratif duktal karsinomların 34'ü (%42.5) ve duktal karsinoma in-situların 14'ünde (%17.5) sitoplazmik boyanma izlenmiş ya da hiç boyanma saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmada, infiltratif ve in-situ duktal karsinom olgularının önemli bir kısmında, β-katenin ekspresyonunda benzer kalitatif ve kantitatif değişiklikler izlenmiştir. Bulgular β-katenin'in infiltratif duktal karsinom gelişiminde de rol aldığını, ancak infiltratif ve in-situ duktal karsinom arasında ekspresyon açısından fark olmaması β-katenin'de meydana gelen değişikliğin karsinogenezin erken dönemlerinde geliştiğini düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]