SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 189-195    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01074
Sentinel Nod Pozitif Meme Karsinomunda Non-Sentinel Lenf Nodu Tutulumunu Öngören Faktörler
Merih GÜRAY DURAK1, Bülent AKANSU2, Mehmet Mustafa AKIN2, Ali İbrahim SEVİNÇ3, Mehmet Ali KOÇDOR3, Serdar SAYDAM3, Ömer HARMANCIOĞLU3, Hülya ELLİDOKUZ4, Recep BEKİŞ5, Tülay CANDA1
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Pathology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY, TURKEY
3Department of General Surgery, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
4Department of Preventive Oncology, Dokuz Eylül University, Oncology Institute, İZMİR, Turkey
5Department of Nuclear Medicine, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Meme kanseri, Sentinel lenf nodu, Metastaz, Tümör yükü

Amaç: Rutin uygulamada, sentinel lenf nodu biyopsisi pozitif erken evre invaziv meme kanseri hastalarına aksiller lenf nodu diseksiyonu yapılmaktadır. Ancak hastaların %40-70'inde sentinel lenf nodu tek metastatik aksiller lenf nodu olduğu için, aksiller non-sentinel nod tutulumunu öngören faktörlerin belirlenmesi, gereksiz aksiller diseksiyonu önleyip morbiditeyi azaltacaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, 1998-2009 yılları arasında sentinel lenf nodu metastazı olup hastanemizde aksiller diseksiyon uygulanan 119 meme kanseri hastası dahil edildi. Primer tümör özellikleri yanı sıra mikroanatomik yerleşim, metastaz boyutu, metastatik tümör alanının total sentinel lenf nodu alanına oranı gibi sentinel lenf nodlarındaki tümör metastazlarının özellikleri değerlendirildi. İstatistiksel analiz için student t testi ve çok değişkenli lojistik regresyon kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 50.7 (28-80) olup, 43 hastanın (%36) invaziv duktal, 25 hastanın (%21) invaziv lobüler karsinom tanısı vardı. Hastaların çoğunda pT1 (%44) ya da pT2 (%54) tümör izlendi. Elli dört hastanın (%45) aksillasında non-sentinel lenf nodu metastazı izlenmedi. On altı hastanın (%13) sentinel lenf nodundaki metastatik odak subkapsüler yerleşimliydi. Tek yönlü analizde, metastatik tümör alanının total sentinel lenf nodu alanına oranı (p<0.001), çıkarılan toplam sentinel lenf nodlarının sayısı (p=0.041), ve metastatik tümörün mikroanatomik yerleşimi (p=0.002) non-sentinel lenf nodu tutulumu ile anlamlı ilişki gösterdi. Çok değişkenli analizde ise, metastatik tümör alanının toplam sentinel lenf nodu alanına oranı (p<0.001) ile çıkarılan toplam sentinel lenf nodların sayısının (p=0.033) non-sentinel lenf nodu tutulumu ile anlamlı ilişkisi devam etti.

Sonuç: Meme kanseri ve pozitif sentinel lenf nodu olan hastalarda, sentinel lenf nodunun tümör ile kaplı olan alanı yanı sıra çıkarılan sentinel lenf nodların sayısı non-sentinel lenf nodu tutulumu açısından bağımsız göstergelerdir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]