SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 044-048    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİLERİNDE “GERÇEK GRİ ZON
Türkan REZANKO, Nüket TUYAN, Filiz DAĞ, Sinem AYDIN ERGUN
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Meme sitolojisi, gri zon

Meme ince iğne aspirasyon sitolojilerinde “gri zon”, kesin tanıya gidilemeyen durumları tanımlar. Gri zonda yer alan “atipik ve kuşkulu” sitolojik kategorilerin insidansı önceki çalışmalarda %2-19 olarak bildirilmiştir. Biz bölümümüzde, “gerçek gri zon” insidansını belirlemek ve gri zon aralığını daraltmaya yönelik kriterleri ortaya koymak için, 1019 meme sitolojisini incelemeye aldık. 107 olgu (%10,5) ilk değerlendirmelerinde kuşkulu meme sitolojilerinde gerçek gri zon olarak tanı almıştı. Bu 107 olgunun sitolojik materyalleri körlemesine tekrar değerlendirildi ve bunlardan biopsi ya da mastektomisi mevcut olan 60’ nda histopatolojik korelasyon yapıldı. Kuşkulu tanıya yol açan nedenler 3 grupta toplandı: (1) teknik sorunlar (sınırlı hücresellik ya da yayma ve tespit kusurları içeren örnekler); (2) patoloğun deneyimsizliği (tekrar değerlendirmede benign ya da malign olarak tanımlanan olgular bu grup içinde yer alır); (3) lezyonun kendi morfolojisinden kaynaklanan , benign ve malign sitolojik özellikleri birarada içeren ve konfirmasyonel biopsi gerektiren durumlar. İlk iki faktör dışında kalan ve “gerçek gri zon“u oluşturan olguların oranı %4,5 olarak saptandı. Gerçek gri zondaki olguların büyük kısmı iyi diferansiye , düşük dereceli meme karsinomları idi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]