SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 204-209    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01076
Düşük ve Yüksek Dereceli B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfomalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ekspresyonu
İrem Hicran ÖZBUDAK, Bahar AKKAYA, Gülten KARPUZOĞLU
Department of Pathology, Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
KEY WORDS : Vasküler endotelyal büyüme faktörü, B-hücreli non-Hodgkin lenfoma

Amaç: Anjiogenez tümör gelişimi için önemlidir. İyi bilinen bir proanjiogenik faktör olan vasküler endotelyal büyüme faktörünün B-hücreli non-Hodgkin lenfomalardaki etkisi açık değildir. Bu çalışmanın amacı, B-hücreli non-Hodgkin lenfomalardaki alt gruplarında vasküler endotelyal büyüme faktörü ekspresyonunu değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya düşük ve yüksek dereceli B-hücreli non-Hodgkin lenfomalarda tanısı almış 51 olgu alınmış ve bu olgularda vasküler endotelyal büyüme faktörü immünhistokimya ile değerlendirilmiştir. Pozitif hücre yüzdesi, vasküler endotelyal büyüme faktörü skoru olarak kaydedilmiştir. Hastaların genelinin ortanca değeri eşik değer kabul edilmiştir. Bu değere göre hastalar negatif, zayıf ya da güçlü pozitif olarak sınıflandırılmıştır.

Bulgular: Çalışma grubu yaşları 5-82 arasında değişen 26 kadın ve 25 erkekten oluşmaktadır. Derece I foliküler lenfoma ve küçük lenfositik lenfoma tanısı alan hastaların sayısı sırasıyla 7 ve 6; diffüz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt lenfoma tanısı alan hastaların sayısı ise sırasıyla 29 ve 9'dur. Yirmi beş hastada (% 49,0) güçlü pozitiflik ve 10 hastada (% 19,6) zayıf pozitiflik izlenirken, 16 hastada (% 31,4) hiçbir boyanma görülmemiştir. Vasküler endotelyal büyüme faktörü expresyonu açısından B-hücreli non-Hodgkin lenfoma'ların alt grupları yanısıra düşük ve yüksek dereceli gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.

Sonuç: Lenfomaların ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptör ilişkili yolakların rolünü belirlemek adına daha büyük ve spesifik serilerde çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]