SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 221-229    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01079
Hepatektomi ve Hepatosellüler Karsinom Olgularının Genel Değerlendirilmesi
Nuray BAŞSÜLLÜ1, İlknur TÜRKMEN1, Onur YAPRAK2, Murat DAYANGAÇ2, Tolga DEMİRBAŞ2, Necdet GÜLER2, Süleyman URAZ3, Murat AKYILDIZ4, Engin CİĞERCİOĞULLARI5, Yaman TOKAT2, Yıldıray YÜZER2, Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY1
1Department of Pathology, İstanbul Bilim University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of General Surgery Organ Transplantation, Şişli Florence Nightingale Hospital, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Gastroenterology, Şişli Florence Nightingale Hospital, İSTANBUL, TURKEY
4Department of Gastroenterology, İstanbul Bilim University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
5Department of Medical Pathology, Ağrı Maternity and Pediatric Hospital, AĞRI, TURKEY
KEY WORDS : Transplantasyon, Siroz, Hepatosellüler karsinom, Etiyoloji

Amaç: Hepatosellüler karsinomların klinik ve histopatolojik özellikleri iyi tanımlanmış olmakla birlikte ülkemizdeki bulgularını yansıtan araştırma azdır. Bu çalışmada, bölümümüzdeki total ve parsiyel hepatektomi piyeslerinde klinik ve histopatolojik özellikler arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İlk olarak, hepatosellüler karsinom, siroz veya diğer karaciğer hastalıkları nedeniyle yapılmış 190 olguya ait total (transplantasyon) ve parsiyel hepatektomi materyalleri patoloji arşivinden toplandı. Yeniden değerlendirilen histopatolojik özellikler ile yaş, cinsiyet, etiyoloji gibi klinik ve serolojik bulgular arasındaki ilişki, istatistiksel olarak ki kare ve çok değişkenli korelasyon testi ile araştırıldı.

Bulgular: Toplam 190 olgunun 168'ini (%88.5) total, 18'ini (%9.5) parsiyel hepatektomi ve 4'ünü (%2) ise tümörektomi ile metastazektomi materyalleri oluşturmaktaydı. Makroskopik ve mikroskopik incelemelerden sonra 170 olgu (%89.5) siroz tanısı alırken; 85 (%44.7) hepatosellüler karsinom, 1 hepatoblastom, 1 hepatosellüler adenom, 2 kolanjiokarsinom, 3 paraziter kist, 7 tümör metastazı, 2 Budd Chiari sendromu, 1 fokal noduler hiperplazi, 1 kavernöz hemangiom, 2 akut fulminant hepatit saptandı.

Hepatosellüler karsinom saptanan siroz olgularının 53'ünde Hepatit B virüsü, 15'inde Hepatit C virüsü, 3'ünde her iki virüs birlikteliği, 3'ünde Hepatit B virüsü ve Hepatit delta virüsü birlikteliği, 6'sında alkol, 4'ünde diğer etiyolojik nedenler izlendi. Siroz olgularının 84'ünde (%49.4) hepatosellüler karsinom saptandı. Hepatosellüler karsinom olgularında erkek kadın oranı 74/11, ortalama yaş 56.7, ortanca yaş 55 idi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, transplantasyon amacıyla yapılan total hepatektomilerden oluşan serimizde, en sık hepatik hastalığın Hepatit B virüsüne bağlı siroz olduğunu göstermektedir ve bunların %50' sinde hepatosellüler karsinom mevcuttur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]