SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 230-234    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01080
Şırnak İlinin Kanser İstatistikleri
Korkut BOZKURT1, Sevda SERT BEKTAŞ1, Nurgül DOĞRU2
1S.B. Şırnak Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, ŞIRNAK, TÜRKİYE
2S.B. Cizre Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, ŞIRNAK, TÜRKİYE
KEY WORDS : Kanser, İstatistik, Arşiv, Şırnak, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Şırnak ve Cizre Devlet Hastanesi'ndeki iki patoloji laboratuvarının iki yıllık verilerinin incelenerek Şırnak ilindeki kanser sıklığının ve dağılımının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2009–Aralık 2010 tarihleri arasında başvuran ve patoloji bölümünde tanı almış 152 kanser olgusu retrospektif olarak arşivden tarandı. Kanser tipleri, hastaların yaş ve cinsiyet bilgileri patoloji raporlarından temin edildi.

Bulgular: Hastaların 62'si (%40,78) erkek, 90'ı (%59,22) kadındı. Erkek/kadın oranı 0,68'di. En genç hasta 14, en yaşlı hasta 96 yaşında olup yaş ortalaması 54,81 idi. Hastaların 59'u (%38,81) 50 yaşın altında, 93'ü (%61,19) 50 ve üzeri yaşta idi. Tüm hastalar sıklık sırasına göre değerlendirildiğinde en sık deri kanseri (%43,42) olmak üzere, bunu tiroid kanseri (%14,47), kolorektal kanserler (%9,86), meme kanseri (%9,21), mide kanseri (%5,26), özofagus kanseri (%3,28), yumuşak doku, mesane ve appendiks kanserleri (%1,97), akciğer ve serviks kanserleri (%1,31) ile nazal kavite, safra kesesi, testis, karaciğer, over, endometrium, prostat, böbrek ve lenf nodu kanserleri (%0,65) takip etmekteydi. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde en sık görülen 5 kanser tipi erkeklerde deri, kolorektal, mide, tiroid, özofagus kanseri iken, kadınlarda deri, tiroid, meme, kolorektal, özofagus kanseriydi. Deri kanserleri içerisinde en fazla bazal hücreli karsinom görülmüştü.

Sonuç: Bölgemizde başta deri kanserleri olmak üzere tiroid ve kolorektal kanserler sık görülmektedir. Deri kanserleri her iki cinste ilk sıradadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]