SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 257-260    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01085
Uterusun Kotiledonoid Leiomyomu: Olgu Sunumu
Şafak ERSÖZ1, Havvanur TURGUTALP1, Sevdegül MUNGAN1, Gülname GÜVENDİ1, Süleyman GÜVEN2
1Department of Pathology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
KEY WORDS : Leiomyom, Uterus, İmmünohistokimya

Uterus düz kas tümörlerinin tanısı genellikle zor değildir. Bazen, nadir büyüme paternine sahip benign tümörler, bu konuda daha önce deneyimi olmayan patologlar için tanısal zorluğa neden olabilirler. Elli bir yaşında kadın hasta anormal uterin kanama (menoraji) nedeniyle Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvurdu. Hasta pelvik kitle tanısı ile opere edildi. Neoplazm, belirgin hidropik dejenerasyon gösteren iğsi hücreli nodüllerden oluşmaktaydı. İmmünhistokimyasal çalışmada tümör hücreleri vimentin, desmin ve düz kas aktini ile pozitif boyanma göstermiştir. Literatürde son zamanlarda tanımlanan kotiledonoid leiomyoma uterusun nadir benign düz kas tümörlerindendir. Bu makalede serozada ekzofitik büyüme paterni ile karakterli, intramural diseksiyon göstermeyen kotiledonoid leiomyoma vakasını sunduk.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]