SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 011-016    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01091
Otoimmün Vezikülobüllöz Dermatitlerin Klinik ve Histopatolojik/ Direkt İmmünflöresan Tanı Değerlendirmesi: Direkt İmmünflöresansın Faydası
Banu LEBE1, Gülen GÜL NİFLİOĞLU1, Selen SEYREK1, Hülya ELLİDOKUZ2
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Biostatistics and Medical Informatics, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Floresan antikor tekniği, Direkt, Vezikülobüllöz deri hastalıkları

Amaç: Otoimmün büllöz hastalıklar heterojen bir grup hastalıktır ve bu hastalıkların ayrımının yapılması tedavi ve prognoz için önemlidir. Direkt immünflöresan mikroskopi bu hastalıkların ayırıcı tanılarında hala altın standarttır. Bu çalışmanın amacı otoimmün vezikülobüllöz hastalıklarda klinik ve histopatolojik/direkt immünflöresan tanı uyumunu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Vezikülobüllöz dermatit tanısı almış toplam 197 olgu çalışmaya alındı. Olguların H&E boyalı kesitleri tekrar gözden geçirilerek tanıları doğrulandı. Olguların direkt immünflöresan mikroskopi görüntüleri de fotoğraf arşivinden çıkartılarak tekrar gözden geçirildi. Veriler “Scientific Package for Social Sciences” yazılımı ile analiz edildi. Uyum kappa testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Olgularımızdaki klinik ve histopatolojik/direkt immünflöresan tanı uyumu %0 ile %100 arasında değişmekteydi (Kappa değeri= 0.29). Uyum oranları pemfigus vulgariste %58,8, pemfigus foliaseusta %53,8, büllöz pemfigoidde %37,9 ve dermatitis herpetiformiste %5,2 idi. Çalışmamızda sınırlı sayıdaki olgular 2 lineer IgA büllöz dermatiti, 1 Grover hastalığı, 5 epidermolysis bullosa acquisata ve 1 Hailey-Hailey hastalığıydı. Bu olgulardaki uyum oranları sırasıyla %50, %100, %40 ve %0'dı.

Sonuç: Pemfigus vulgaris, pemfigus foliaseus ve büllöz pemfigoid olgularında iyi uyum olmasına karşın, dermatitis herpetiformiste bu uyum düşüktü. Bulgularımıza dayanarak otoimmün büllöz hastalıkların kesin tanısı için ışık mikroskopik incelemeye ek olarak direkt immünflöresan mikroskopiyi öneriyoruz. Sadece ışık mikroskopik bulgular kesin tanı için yeterli olmamaktadır ve direkt immünflöresan altın standarttır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]