SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 017-023    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01092
Displastik Nevüslerde Atipi Derecesinin Dermal Fibroplazi ile İlişkisi
Ahmet BABACAN , Banu LEBE
Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Displastik nevüs, Atipi, Dermal fibroplazi

Amaç: Displastik nevüs melanom riskini artıran önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır. Çoğu araştırıcı displastik nevüsleri yapısal ve sitolojik özelliklerine göre derecelendirmeyi önermektedir. Dermal fibroplazi konsantrik ve lamellar şekilde olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, displastik nevüslerde yapısal ve sitolojik atipi derecesinin belirlemek ve bu atipinin dermal fibroplazi ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Yetmiş bir hastaya ait 93 lezyon çalışmanın gerecidir. Hematoksilen-eozin boyalı kesitler incelenerek, yapısal ve sitolojik atipi derecelendirildi. Yapısal ve sitolojik atipinin toplam skoru her olgu için elde edildi. Dermal fibroplazi değerlendirilmesi için Masson Trikrom boyası uygulandı ve semikantitatif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yirmi sekiz olguda (%30.1) hafif, 48 olguda (%51.6) orta ve 17 olguda (%18.3) şiddetli derecede yapısal atipi saptandı. Dokuz olguda (%9.7) hafif, 28 olguda (%30.1) orta ve 56 olguda (%60.2) şiddetli derecede sitolojik atipi gözlendi. Yapısal ve sitolojik atipi dereceleri arasında anlamlı korelasyon saptandı. Hafif yapısal atipili 6 olguda (%21.4), orta derecede yapısal atipili 31 olguda (%64.6), şiddetli derecede yapısal atipili 12 olguda (%70.6), hafif sitolojik atipili 1 olguda (%11.1), orta derecede sitolojik atipili 10 olguda (%35.7) ve şiddetli derecede sitolojik atipili 10 olguda (%67.9) dermal fibroplazi saptandı. Sitolojik ve yapısal atipi dereceleri ile dermal fibroplazi varlığı arasında anlamlı ilişki bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda displastik nevüslerde yapısal ve sitolojik atipi derecesi arttıkça dermal fibroplazide anlamlı artış saptandı. Displastik nevüslerdeki atipinin derecelendirilmesi ve stromal değişikliklerin histokimyasal yöntemlerle saptanması, displastik nevüsların diğer banal nevüslerden ayrımında yardımcı olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]