SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 024-030    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01093
Çocukluk Çağının Fibroblastik ve Miyofibroblastik Tümörleri: Çok Merkezli Bir Dokümantasyon Çalışması ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ayper KAÇAR1, İrem PAKER2, Diclehan ORHAN3, Aylar POYRAZ4, Aylin OKÇU HEPER5, Nilüfer ARDA6, Esin BODUROĞLU6
1Department of Pathology, Ankara Children's Hematology and Oncology Research and Training Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of 2nd Pathology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, ANKARA, TURKEY
3Department of Child Health and Diseases, Pediatric Pathology Unit, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
4Department of Pathology, Gazi University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
5Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
6Dr. Sami Ulus Child Diseases Research and Training Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Fibröz doku tümörleri, Pediatrik, Süt çocuğu

Amaç: Bu çalışmada, Ankara'da bulunan 6 referans merkezin arşivi kullanılarak 37 olguluk bir fibroblastik/myofibroblastik tümör serisine ait bir dokümantasyon çalışması ve bu bağlamda bir literatür taraması ve güncellemesi yapılması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 6 merkezin patoloji laboratuvarları arşivlerinde geriye dönük olarak 2006-2010 yıllarını kapsayacak şekilde 0-18 yaş grubunda arşiv taraması yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre fibroblastik/myofibroblastik tümör grubunda yer alan tüm olgular seriye dahil edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada kullanılan seri 407 yumuşak doku tümöründen oluşmaktaydı. Bunların % 9.1'i (37 olgu) fibroblastik/ miyofibroblastik tümör grubunda idi. Histopatolojilerine göre 16 olgu fibromatozis, 8 olgu inflamatuvar miyofibroblastik tümör, 6 olgu infantil fibröz hamartom, 3 olgu nodüler fasiitis, 2 olgu infantil miyofibroblastik tümör/miyofibromatozis ve 1 olgu kraniyal fasiitis olarak sınıflandırıldı. Tek malign olgu infantil fibrosarkom idi.

Sonuç: İnfantil fibrosarkom oranı literatüre göre düşüktür ve tüm olgularda erkek üstünlüğü gözlenmektedir. Ayrıca yeni tanımlanan antitelerin azlığı da bu tümörlerin tanınmasında sorunlar olduğunu düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]