SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 072-075    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01101
Akciğerin Pleomorfik Karsinomunun Sitopatolojik Özellikleri: Olgu Sunumu
Adile Ferda DAĞLI , Özlem ÜÇER
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, TÜRKİYE
Department of Pathology, Fırat University, Faculty of Medicine, ELAZIĞ, TURKEY
KEY WORDS : Akciğer, Pleomorfik karsinom, Sitolojik tanı

Akciğerin pleomorfik karsinomu sarkomatoid karsinomun bir alt tipi olup esas olarak az diferansiye küçük hücre dışı akciğer karsinomu olarak sınıflandırılmaktadır. Oldukça ender görülen bu tümör, tüm akciğer malignitelerinin yaklaşık %0,3-1,3’ünü oluşturur. Sitolojilerinde malign iğsi ve/veya dev hücrelere, skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ya da büyük hücreli karsinom gibi malign epitelyal elemanların eşlik ettiği görülür.

Olgumuz 76 yaşında kadın hasta göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle başvurdu. Çekilen toraks BT’de sol akciğer üst lobda periferal yerleşimli yaklaşık 5x3 cm boyutlarında düzgün kenarlı solid kitle lezyonu görüldü. Yapılan transtorakal ince iğne aspirasyon sitolojisinde miksoid bir matriks içerisinde bifazik özellik gösteren atipik hücrelere rastlandı. Bunların bir kısmının, nükleol belirginliği gösteren düzensiz sınırlı, oval nükleuslu iğsi hücreler olduğu, bir kısmının ise geniş sitoplazmalı, makronukleollü, egzantrik nükleuslu epitelyal hücreler olduğu dikkati çekti. Bu bulgularla pleomorfik karsinom tanısı verildi ve sitolojik tanı histopatoloji ile doğrulandı.

Pleomorfik karsinom; ender görülmesi, kesin tanı kriterlerinin olmaması ve sitolojik özelliklerinin diğer akciğer tümörlerine benzemesi nedeniyle tanıda zorluklara neden olan az diferansiye bir küçük hücre dışı akciğer karsinomudur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]