SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 038-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01095
Suudi Arabistan'da İnvaziv Meme Kanserlerinde Her-2 Neu Protein Ekspresyonu ve Hormon Reseptörlerinin İlişkisi
Maha ARAFAH
Department of Pathology, King Saud University, RIYADH, SAUDI ARABIA
KEY WORDS : Meme tümörleri, Her-2/neu, Hormon reseptörleri

Amaç: Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinde meme kanserlerinde hormon reseptörleri ve Her-2/neu ekspresyonu ile ilgili veri azdır. Bu çalışmada, Riyad Üniversite Hastanesi'nde meme kanserlerinde hormon reseptörleri ve Her-2/neu ekspresyonu paternleri tanımlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak, 2002-2008 yılları arasında tanı alan 164 invaziv duktal karsinom olgusu çalışılmıştır. İmmünohistokimyasal olarak östrojen ve progesteron reseptörü ve Her-2/neu çalışılmış, tüm 2+ olgular ve kuşkulu 1+ ve 3+ olguların bazılarında floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile Her-2/ neu amplifikasyonu değerlendirilmiştir. Östrojen ve progesteron reseptörü ve Her-2/neu amplifikasyonu ile tümör derecesi ilişkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular: Östrojen ve progesteron reseptörü ekspresyonu ilişkili saptanmıştır (p<0.001). Hormon reseptörleri ekspresyonu ile Her-2/neu arasında negatif ilişki gözlenmiştir. Histolojik derece östrojen ve progesteron reseptörü ekspresyonu ile anlamlı ilişki göstermektedir. Ancak, Her-2/neu amplifikasyonu ile derece arasında ilişki saptanmamıştır ve çoğu derece III tümörler Her-2/neu olumsuz bulunmuştur. Floresan in situ hibridizasyon ile meme kanserlerinin %84.6'sı 3+, %18.75'i 2+ bulunmuştur.

Sonuç: Suudi Arabistan'da östrojen ve progesteron reseptörü ekspresyonu ve Her-2/neu amplifikasyonu oranları literatür ile benzerlik göstermektedir. Hormon reseptörü ekspresyonu ile Her-2/ neu amplifikasyonu ters ilişkilidir. Ancak, tüm yüksek dereceli meme kanserleri Her-2/neu ile pozitiflik göstermemektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]