SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 044-048    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01096
Seminal Vezikül Amiloidozu; İnsidans ve Patolojik Özellikleri
Asuman ARGON1, Adnan ŞİMŞİR2, Banu SARSIK1, Burçin TUNA3, Kutsal YÖRÜKOĞLU3, Gülen Gül NİFLİOĞLU3, Sait ŞEN1
1Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Urology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Amiloidoz, Amiloid, Seminal veziküller

Amaç: Amiloidozlar farklı amiloid proteinlerin hücre dışında biriktiği, değişik etiyolojileri olan nadir hastalıklardır. Günümüzde dağılım, klinik önem ve tedavisi değişik olan en az 26 farklı amiloid formu tespit edilmiştir. Kongo kırmızısı ile karakteristik boyanma özellikleri taşırlar. Hiperplazi veya karsinom nedeniyle çıkarılan prostatların % 2-10'unda amiloid saptanabilir. Seminal vezikül amiloidozu senil amiloidoz olarak kabul edilir ve sistemik amiloidozlar veya klinik semptomları birlikte değildir. Bu durum lokalize amiloidozların en yaygın formudur. Bu çalışmada, cerrahi olarak prostat karsinomu tedavi edilen hastaların radikal prostatektomi materyallerinde, seminal vezikül amiloidozu insidansı ve histolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Klinik olarak lokalize prostat karsinomu nedeniyle prostatları çıkarılan 207 radikal prostatektomi materyalinin vezikülo seminalislerinde amiloid birikimleri değerlendirilmiştir. Amiloid birikimleri Kongo kırmızısı boyama ve polarizasyon mikroskobu ile doğrulanmıştır.

Bulgular: Olguların 10'unda (% 4,8) seminal vezikül amiloidozu saptanmıştır. Hastaların ortalama yaşı 66,2'dir. Amiloid birikimleri, etkilenen seminal veziküllerin epitel altı bölgesinde nodüler ve iki taraflı olma eğilimindedir. Vezikülo seminalislerdeki kan damarları veya prostat parankiminde amiloid birikimleri saptanmamıştır.

Sonuç: Lokalize seminal vezikül amiloidozu alışılmadık bir bulgu değildir. Bu çalışmaya dahil edilen Türk hastalardaki seminal vezikül amiloidozu insidansı ve bu hastaların histopatolojik özellikleri diğer çalışmalardan farklı değildir. Ülkemizde sistemik AA amyloidosis, amiloidozların en yaygın formudur. Seminal vezikül amiloidozu'nın farkında olmak, amiloidozların diğer formlarından ayırımında önemlidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]