SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 087-089    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01105
Özofagial Melanozis: Olgu Sunumu
Hatice ÜNVERDİ1, Berna SAVAŞ2, Arzu ENSARİ2, Ali ÖZDEN3
1Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalları, ANKARA, TÜRKİYE

1Department of Pathology, Etlik İhtisas Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of Pathology, Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
3Department of Gastroenterology, Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY

KEY WORDS : Özofagus, Melanozis, Melanoma

Özofagial melanozis özofagus skuamöz epitelinde melanositik proliferasyon ve mukozada melanin birikimi ile giden benign klinikopatolojik bir antitedir. Etiyolojisi ve doğal seyri net olarak bilinmemesine karşın bazı yazarlar tarafından primer özofagial melanomaların öncü lezyonları olabileceği belirtilmiştir. Oldukça nadir görülen bir antite olan özofagial melanozis ardışık yapılan gastrointestinal endoskopiler sırasında %0,07-2,1 oranında bildirilmesine karşın otopsi materyallerinde daha sık olarak görülmektedir. Şimdiye kadar literatürde 34 olgu bildirilmiştir. Bunların büyük çoğunluğu Asya ve Doğu Asya kökenlidir. Batı ülkelerinde çok daha az oranda görülmektedir. Olgular arasında yaş ve cinsiyet ayırımı bulunmamaktadır. Burada nadir görülen bir antite olan özofagial melanozis tanısı alan 3 ayrı olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]