SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 104-109    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01108
Primer Fokal Glomerulosklerozda Sklerotik Glomerül Yaygınlığı ile Serum Kreatinin İlişkisi
Ashraf FAKHRJOU, Ahad HASHEMPOUR, Sepideh SHADRAVAN, Rohollah Fadaei FOULADI
Department of Pathology, Tabriz University of Medical Sciences, Imam Reza Hospital, TABRIZ, IRAN
KEY WORDS : Fokal segmental glomerüloskleroz, Kreatinin, Metabolik klirens hızı, Histopatoloji

Amaç: Primer fokal glomerüloskleroz olgularında sklerotik glomerul yaygınlığı, serum kreatinin düzeyi ve klirensi arasındaki ilişkiyi saptamak.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, biyopsi ile doğrulanmış 50 primer fokal segmental glomerüloskleroz olgusu değerlendirildi. Global ve segmental skleroz gösteren glomerül oranı, olgulara ait ilk renal biyopsilerde değerlendirildi ve ilk başvuru sırasındaki serum kreatinin düzeyi ve klirensi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Yirmi dört erkek ve 26 kadın olgunun yaş ortalaması 39,82±16,45 (dağılım:16-85) idi. Segmental ve global glomerüloskleroz oranı serum kreatinin düzeyi ile doğrusal, kreatinin klirensi ile ters bağıntı (sırasıyla r=-0,43, p=0,002; r=-0,45, p=0,001) gösteriyordu.

Sonuç: İnterstisyel fibrozisin derecesinden başka, serum kreatinin düzeyi ve klirens oranı, primer fokal segmental glomerülosklerozda hem segmental hem de global sklerotik glomerül oranı ile ilişkilidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]