SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 119-127    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01110
Bazal Hücreli Karsinom, Skuamöz Hücreli Karsinom ve Aktinik Keratoz Olgularında p53 ve Cox-2 Ekspresyonu
Ülker KARAGECE YALÇIN1, Selda SEÇKİN2
1Department of Pathology, M.H. Yozgat State Hospital, YOZGAT, TURKEY
2M.H. Ankara Numune Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Bazal hücreli karsinom, Skuamöz hücreli karsinom, Aktinik keratoz, p53, Siklooksijenaz 2

Amaç: Çalışma bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve aktinik keratoz olgularında p53 ve COX-2 ekspresyonlarını değerlendirmek ve aralarında ilişki olup olmadığını saptamak amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 bazal hücreli karsinom, 45 skuamöz hücreli karsinom ve 45 aktinik keratoz olgusu dahil edildi. Bazal hücreli karsinom olgularında tümör tipleri, skuamöz hücreli karsinom olgularında tümör diferansiasyonları belirlenerek tümörü en iyi temsil eden parafin blok seçildi ve immünhistokimyasal yöntem ile p53 ve COX-2 çalışıldı.

Bulgular: p53 ekspresyonu bazal hücreli karsinom olgularının %98'inde, skuamöz hücreli karsinom olgularının %88,9'unda ve aktinik keratozlu olguların tamamında izlendi. Aktinik keratoz olgularında hematoksilen-eosin kesitlerde displastik görünmeyen alanlarda da p53 ekspresyonu mevcuttu. COX-2 ekspresyonu bazal hücreli karsinom grubunda %90, skuamöz hücreli karsinom grubunda %100, aktinik keratoz grubunda %88,9 oranında saptandı. COX-2'nin ayrıca tümör dışında deri eklerinde, inflamatuvar hücrelerde ve vasküler yapılarda da eksprese olduğu gözlendi. Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom olgularında p53 ekspresyonu arttıkça COX-2 ekspresyonunun da arttığı saptandı. p53 ve COX-2'nin bazal hücreli karsinomda tümör tipinden, skuamöz hücreli karsinomda diferansiasyondan bağımsız olarak eksprese olduğu görüldü.

Sonuç: Aktinik keratoz olgularında izlenen p53 ekspresyonu, p53'ün keratinositik deri karsinogenezinde erken basamaklarda rol oynadığı görüşünü destekledi. Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom olgularında p53 ekspresyonu arttıkça COX-2 ekspresyonunun da artması COX-2 ekspresyonunu p53'ün etkilediğini düşünmemize neden oldu.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]