SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 142-146    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01113
Neoplastik ve Nonneoplastik Bronkopulmoner Lezyonların Tanısında Bronş Fırçalama ve Yıkama Materyallerinin Etkinliği
Monisha CHOUDHURY, Smita SINGH, Savita AGARWAL
Department of Pathology, Lady Hardinge Medical College, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Sitoloji, Akciğer tümörleri, Akciğer apsesi, Tüberküloz, Kronik bronşit

Amaç: Neoplastik ve non-neoplastik akciğer lezyonlarında bronş fırçalama materyalinin sitolojik değerlendirme sonuçlarını klinik tanı ve histopatolojik inceleme sonuçları ile karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Bronkoskopi yapılan 35 semptomatik olgu değerlendirmeye alındı. Rutin bronş fırçalaması ve ardından bronş yıkama sıvısı alındı. Yaymalar Pap, H&E ve Giemsa ile, gereken olgularda ek olarak PAS ve Ziehl Neelsen ile boyandı. Ayrıca, biyopsi forsepsi ile endobronşial biyopsi alındı.

Bulgular: Olguların yaşı 18-88 arasında değişiyordu ve erkek:kadın oranı 3.3:1'di. 35 olgunun 21'inde (%60) karsinom saptanırken, diğer 14 olguda (%40) enflamatuvar lezyon, tüberküloz veya patoloji olmadığı saptandı. Bronş iğne biyopsisi ile değerlendirildiğinde bronş yıkama materyali 10 gerçek pozitif, 10 gerçek negatif, 4 yanlış pozitif, 11 yanlış negatif sonuç verirken, bronş fırçalama materyali 17 gerçek pozitif, 12 gerçek negatif, 2 yanlış pozitif, 4 yanlış negative sonuç verdi. Bronş fırçalaması iyi duyarlılık (%80,9) ve özgüllük (%85,7) gösterirken, bronş yıkamasında duyarlılık %47,6 ve özgüllük %71,4 düzeyinde kaldı.

Sonuç: Sonuçlar, doku tanısı yetersiz olduğunda akciğer sitolojisinin tanısal olarak kullanılabilecek duyarlılığa sahip olduğu görüşünü desteklemektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]