SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 147-153    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01114
Mekonyumlu Amnion Sıvısı Olan Gebeliklerde Plasental İnce Yapısal Değişiklikler ve Apoptozis
Ziya YURDAKUL1, Hüseyin Kemal TÜRKÖZ2, Hülya BİLGEN1, Seyhun SOLAKOĞLU3, Sultan KAVUNCUOĞLU4, Eren ÖZEK1
1Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Pathology, Marmara University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Histology and Embryology, İstanbul University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
4Department of Pediatrics, İstanbul Bakırköy Maternity and Children Diseases Education and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Plasenta, Mekonyum, Apoptozis

Amaç: Sağlıklı gebeliklerde amnion sıvısında mekonyum bulunmasının sebebi henüz tam anlaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı amnion sıvılarında mekonyum bulunan gebeliklerde plasental ince yapısal değişiklikleri ve plasental apoptozisi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu mekonyumlu amnion sıvısı olan, ancak mekonyum aspirasyon sendromu gelişmemiş olan miadında ve gestasyonel süreyle uyumlu yenidoğanlar ile annelerinden oluşturuldu (n: 13). Kontrol grubu ise anneler ile sağlıklı miadında ve gestasyonel süreyle uyumlu yenidoğanlardan oluştu (n: 24). Plasental ince yapısal değişiklikler transmisyon elektron mikroskopisi ile, plasental apoptozis ise transmisyon elektron mikroskopisi ve TUNEL metoduyla değerlendirildi.

Bulgular: TUNEL ile apoptozis insidansı çalışma grubunda kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Transmisyon elektron mikroskopisi ile çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha belirgin ince yapısal değişiklikler görüldü.

Sonuç: Mekonyumlu amnion sıvısı olan plasentalardaki artmış apoptozis ve ince yapısal değişiklikler plasentanın fetustaki hipoksiye karşı oluşan adaptasyon sürecini yansıtıyor olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]