SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 195-203    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01125
Türkiye'de Patoloji Konsültasyonlarının Durumu
Alp USUBÜTÜN1, Serdar BALCI2, Kutsal YÖRÜKOĞLU3
1Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Konsültasyon, Patoloji, Türkiye

Amaç: Patolojide konsültasyonun nasıl yapılacağı, hangi olgunun, kime, nasıl gönderileceği, ücretlendirmenin nasıl yapılacağı ve etik boyutları konusunda uluslararası literatürde bilgiler vardır. Türkiye'de konsültasyonlar için belirli bir standart bulunmamaktadır. Türkiye'deki durumu tespit etmek, patoloji alanında konsültasyon konusundaki sorunları ortaya koymak, uluslararası yöntemler ile karşılaştırmak ve Türkiye'ye özgü yöntemler konusunda öneriler için Patoloji Dernekleri Federasyonu standardizasyon komitesi bir anket çalışması yapmıştır.

Gereç ve Yöntem: Literatürde yer alan bilgiler ve Türkiye'deki konsültasyon pratiği göz önüne alınarak patoloji konsültasyonunun tüm boyutlarını içerecek şekilde bir anket hazırlandı. Anket internet üzerinden duyuruldu ve 83 yanıt alındı.

Bulgular: Seçmeli sorulara verilen yanıtlar sayısal olarak değerlendirildi, açık uçlu sorulara verilen yanıtların içerikleri gruplandırılarak incelendi. Sorunların yöntemsel düzenlemelerin olmaması, taşıma, konsültana ulaşma, ücretlendirme, raporlama ve etik başlıkları altında toplandığı belirlenmiştir. Yöntem ve ücretlendirmeye ait sorunların konsültasyonun hemen her basamağında engel olan etkenler olduğu görülmüştür.

Sonuç: Türkiye'de konsültasyon konusunda önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu sorunların temelinde patolojiye özgül konsültasyonlara ait yöntemsel ve ücret konusunda düzenlemelerin olmayışı yatmaktadır. Bu nedenle öncelikle sevk işlemleri ve ücretlendirme ile ilgili sorunlara yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]