SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 204-212    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01126
Renal Amiloidoz Tanısında Dijital Güçlendirilmiş Hematoksilen Eozin Polarizasyonu
Sait ŞEN, Banu SARSIK KUMBARACI
Department of Medical Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Amiloid, Amiloidozis, Kongo kırmızısı, Hematoksilen

Amaç: Sistemik amiloidozlar, hematoksilen-eozin boyamada amorf eozinofilik görülen, Kongo kırmızısı ile boyanan fibriller amiloid proteinlerin ekstrasellüler birikimiyle karakterize nadir hastalıklardır. Böbrekler sistemik amiloidozlardan en sık etkilenen organdır. Kongo kırmızısı, zayıf birefrenjant boyanmamış amiloidin birefranjansını artırır. Bu çalışmada, böbrek biopsilerinin rutin hematoksilen eozin kesitlerinde dijital güçlendirilmiş birefrenjansın potansiyel tanısal gücünü araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Hematoksilen-eozin boyalı 130 preparat polarizasyon için değerlendirildi. Altmış beş yeni amiloidoz olgusuna böbrek biyopsisi ile tanı konuldu. Tüm böbrek biopsileri ışık ve immünflöresan mikroskop ile değerlendirildi. Preparatlar kör olarak, polarizasyon filtreleri eklenmiş ve digital kamera (Olympus DP21, SAL) bağlanmış mikroskopla (Olympus BX51) değerlendirildi. Dijitalize mikroskopi ile yeşil birefrenjans gösteren birikimler pozitif olarak değerlendirildi ve Kongo kırmızısı ile birikimler doğrulandı.

Bulgular: Kongo kırmızısı ile doğrulanmış 65 amiloid pozitif biopsinin 61'i hematoksilen-eozin ile yeşil birefrenjans gösterdi. Kongo kırmızısı ile doğrulanmış, 65 amiloid birikimi olmayan olgunun 2'si yalancı pozitif olarak değerlendirildi. Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %94, %97, %97 ve %94 olarak hesaplandı.

Sonuç: Renal amiloidoz için polarize edilmiş hematoksilen eozin kesitler dijital olarak hızlı ve ilk basamak tanı metodu olarak kullanılabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]