SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 213-219    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01127
Ret Finger Proteininin Endometrium Kanserlerinde Seçici Ekspresyonu: RFP Seröz Kanserlerin Belirteci Olarak Kullanılabilir mi?
Gaye Güler TEZEL, Zehra ORDULU, Çiğdem HİMMETOĞLU, Alp USUBÜTÜN
Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Endometrial neoplazi, Seröz adenokarsinom, Ret finger protein

Amaç: Endometrium kanseri, kadın genital sisteminin en sık görülen kanserlerinden biri olup, tip I ve tip II olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Tip I tümörler genellikle östrojen hormonu ile bağlantılı olup, düşük dereceli, endometrioid morfolojiye sahipken; tip II tümörler genellikle agresif davranışlı ve yüksek dereceli, endometrioid dışı morfoloji sergilemektedir. Ret finger protein üç parçalı motif yapısında nükleer bir transkripsiyon faktörü olup birçok tümörde yüksek miktarda eksprese edilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Tip I ve II endometrial karsinom örnekleri (toplam 21 adet) ile sekretuvar endometrium, endometrial polip, endometrial hiperplazi ve endometrial intraepitelial neoplazi tanısı almış dokular (toplam 18 adet) immünohistokimyasal teknikle boyanarak ret finger protein ekspresyonu açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Bulgular: Sekretuvar endometriumda çok nadir olarak zayıf nükleer ekspresyon saptanırken, tüm proliferatif endometrium, endometrial hiperplazi ve tip I endometrium karsinom olguları ret finger protein ile negatif boyanma gösterdi. Buna karşın, tüm endometrial seröz karsinom dokuları ile daha sonra ek olarak boyanan 12 adet over ve endometrial seröz karsinom örneğinin ret finger protein ile kuvvetli pozitif nükleer ekspresyon gösterdiği saptandı.

Sonuç: Ret finger proteininin over ve endometrial seröz karsinomlardaki seçici ekspresyonu, hem bu proteinin seröz karsinomların patogenezindeki rolünün ortaya çıkarılmasında hem de seröz tümörlerin kadın genital sisteminde gelişen diğer epitelyal tümörlerden ayrılmasında faydalı olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]