SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 220-230    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01128
Overin Seröz Borderline Tümör Tiplerinde p16, p53, Cd24, EpCam ve Kalretinin Ekspresyonu
Işıl Yildiz AKTAŞ, Meral BUĞDAYCI, Alp USUBÜTÜN
Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Over tümörleri, p16 proteini, p53 antijeni, CD24 antijeni, EpCAM proteini, Calretinin

Amaç: Over kanserinin yaygın olarak kabul gören patogenez modeline gore bir seröz borderline tümör invaziv olmadan önce, noninvaziv mikropapiller aşamaya geçer veya tipik bir seröz borderline tümör zemininde mikroinvazyon yaparak invaziv aşamaya geçer. Bu çalışmanın amacı seröz borderline tümörler ve over dışı lezyonlarının seröz over kanseri patogenezindeki rolünü immunohistokimyasal bir panelle incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tipik, fokal mikropapiller, mikropapiller, mikroinvaziv, kistadenom ve düşük dereceli karsinom alanları içeren 46 olguluk seröz borderline tümör grubuna p16, p53, CD24, EpCAM ve kalretininden oluşan immünohistokimyasal bir panel uygulandı. Bu panelin degerlendirilmesi icin seröz borderline tümörler gibi kistik/ince duvarlı ve heterojen neoplazileri incelerken lineer bir kesite bakma imkanı vermesi nedeni ile daha avantajlı olan “cutting edge” matriks-benzeri doku arrayleri hazırlandı.

Bulgular: Tümör supresör gen grubunda değerlendirilen iki işaretleyici ile diffüz, kuvvetli p53 ekspresyonu hiçbir olguda saptanmaz iken,olguların tümünde p16 ile kuvvetli, heterojen ekspresyon izlendi. Kalretinin ile mikropapiller tümörlerde fokal kuvvetli ekspresyon izlenirken, EpCAM ile aynı alanlarda ekspresyon kaybı saptandı. Hücre adezyon moleküllerinin ekspresyon lokalizasyonlarındaki değişikliklerin fenotipte değişme ve tümör progresyonu ile ilişkili olabileceğini destekler şekilde, peritoneal implantların saptandığı olgularda sitoplazmik ve kuvvetli CD24 ekspresyonu görüldü. Lenf nodu tutulumu ve mikroinvazyon alanlarında çembersel membranöz ve sitoplazmik CD24 ve EpCAM ekspresyonu görüldü.

Sonuç: Bulgular, seröz over tümörü progresyonunun farklı aşamalarına EpCAM, CD24, ve kalretinin immünohistokimyasal ekspresyon paternindeki değişikliklerin eşlik edebildiğini göstermektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]