SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 231-237    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01129
Servikovajinit Ajanlarının Epitelyal Hücre Değişiklikleri Üzerine Etkileri: Mardin Bölgesi Verilerinin Literatür Verileri ile Karşılaştırılması
Işık İkbal BARIŞ1, Ayşe Nur KELEŞ2, Yeliz ARMAN KARAKAYA3
1Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Patoloji Bölümü, MARDİN, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Dİyarbakır, TÜRKİYE
3Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE

1Department of Pathology, Maternity and Children's Hospital, MARDİN, TURKEY
2Department of Pathology, Dicle University, Faculty of Medicine, DİYARBAKIR, TURKEY
3Aegean Obstetrics Gynecology Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY

KEY WORDS : Servikal yaymalar, Uterin servikal displazi, Uterin servisit, Mardin

Amaç: Sosyoekonomik durumun oldukça düşük olduğu Mardin bölgesinden seçtiğimiz olgularla, servikovajinit etkenlerine bağlı gelişen reaktif değişikliklerin nasıl epitelyal displazi ile karışabilen yanıltıcı görünümler oluşturup, sitoloji pratiğinde ciddi bir sorun oluşturduğunu vurgulamak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, servikal sitoloji incelemesinde spesifik bir etkene bağlı servisiti saptanan toplam 378 olgu, 100 kontrol olgusuyla birlikte değerlendirilmiştir. Hangi etkenin sıklıkla hücresel değişiklikler ve atipiye eşlik ettiği kaydedilmiştir. Olguların etkene spesifik tedavi sonrası alınan kontrol smirleri incelenmiştir. Epitelyal atipinin gerçek bir atipi mi yoksa mevcut servisit ajanına bağlı gelişen reaktif atipi mi olduğu sorusuna literatür bilgilerinin ışığında yanıt aranmıştır.

Bulgular: İlk değerlendirmede en fazla reaktif değişiklik ve ASC-US (Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler) Candida grubunda izlenmiştir (%56,4, %59,5). Bakteriyel vajinozis ve Trichomonas vaginalis gruplarında ASC-US izlenme oranları yüksek bulunurken (%25,0, %9,5), kontrol grubunda bu oran %6,0 olarak izlenmiştir. Tedavi sonrası kontrol lamları incelendiğinde ilk değerlendirmede 50 olan Candida'lı ASC-US hasta sayısının11'e gerilediği gözlemlenmiştir. Yine bakteriyel vajinozis grubunda 21 hastadan 10 hastaya gerileme izlenirken, diğer gruplarda da tedavi sonrasında izlenen ASC-US ve reaktif epitelyal değişiklik oranlarında belirgin düşüklük izlenmiştir.

Sonuç: Başta Candida ve bakteriyel vajinozis olmak üzere servikovajinit ajanları epitel hücrelerinde oluşturdukları abartılı reaktif etki ile patoloğu yanlış pozitif tanıya götürebilecek yanıltıcı görünümler oluşturmaktadırlar. Bu durum sitoloji pratiğinde ciddi bir sorun oluşturabilmektedir. Servikal sitolojik değerlendirmede epitel hücrelerindeki atipi kuşkusunda, zeminde mevcut servikovajinit ajanları yönünden uyanık olmak, olası bir yanlış pozitif tanı ve gereksiz endişenin önüne geçebilmek amacıyla gereklidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]