SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 238-244    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01130
Triple-Negatif/Bazal Benzeri Meme Kanserinin İmmünohistokimyasal Özellikleri
Emel Ebru PALA, Ümit BAYOL, Süheyla CUMURCU, Elif KESKİN
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmİr, TÜRKİYE

Department of Pathology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY

KEY WORDS : Meme, Kanser, İmmünohistokimya

Amaç: Tüm meme kanserlerinin %10-20'sini oluşturan triple negatif meme kanseri, östrojen reseptörü, progesteron reseptörü negatif, HER2 ekspresyonu göstermeyen agresif klinik davranışa sahip bir alt grup olarak tanımlanır. Triple negatif meme kanseri, bazal benzeri ve diğerleri olarak gruplandırılır. Bazal benzeri grup myoepitelyal/bazal marker ekspresyonu ile karakterizedir.

Gereç ve Yöntem: İmmünohistokimyasal olarak triple negatif meme kanseri olan 41 olguda EGFR, Sitokeratin 5/6, p53, Ki67, GCDFP-15 ekspresyon profilleri, floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile HER2 ve Kromozom 17 sentromerik gen bölge değişiklikleri araştırıldı.

Bulgular: Tümörlerin %90,2'si invaziv duktal karsinom histolojisinde idi. p53, Ki67, GCDFP-15 ortalama ekspresyon değerleri sırasıyla %55,6, %51,7, %3,2 olarak saptandı. GCDFP-15 pozitivitesi 8 olguda saptanmış olup, bunların 6'sı sitokeratin 5/6 (-)'di. Sitokeratin 5/6 pozitifliği için eşik değer %5 kabul edildi. EGFR immunreaktivitesi 0 ve 1+ olgular negatif; 2+ ve 3+ olgular pozitif olarak değerlendirildi. Olguların %56,1'inde Sitokeratin 5/6, %51,2'sinde EGFR pozitif bulundu. EGFR ile Sitokeratin 5/6 ekspresyonu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.01). Hiçbir olguda floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile HER2 amplifikasyonu saptanmadı.

Sonuç: Bazaloid tip meme kanser metastazlarını saptamada tek başına GCDFP-15 yeterli değildir. Sitokeratin 5/6 ve EGFR ekspresyonu korele olup, %5 eşik değer kullanılarak bazaloid tümör tipini belirlemede güvenilirdir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]