SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 251-258    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01132
Barrett Özofagusunda CDX2, COX2 ve MUC2 Ekspresyonu: Displazinin Belirlenmesinde Yardımcı Olabilir mi?
İlknur Çetinaslan TÜRKMEN1, Nuray BAŞSÜLLÜ1, Süleyman URAZ2, Mehmet Ali YERDEL3, Reşat MEMİŞOĞLU2, Gülen Bülbül DOĞUSOY2
1Department of Pathology, İstanbul Bilim University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Pathology and Gastroenterology, Florence Nightingale Hospital, İSTANBUL, TURKEY
3Department of General Surgery, İstanbul Surgery Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Barrett özofagusu, Patoloji, Biyopsi, İmmunohistokimya, CDX2 protein, MUC2 protein, COX2 protein

Amaç: Özofagus adenokarsinomları için risk faktörü olan Barrett özofagusunun tanımı değişiklik göstermektedir ve tanı için goblet hücresinin olması gerekliliği tartışmalıdır. Ancak Barrett özofagusunda görülen metaplazinin patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamıştır ve metaplazi-displazi geçişinin belirlenmesi için yeni yöntemler araştırılmaktadır. Çalışmamızda, Barrett özofagusunda immünohistokimyasal olarak CDX2, COX2 ve MUC2 ekspresyonu ve bunların intestinal metaplazi veya displazinin erken delili olup olamayacağını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Boyanma özellikleri, patolojik olarak Barrett özofagusu tanısı almış 22'sinde displazi izlenen 59 olguda, intestinal metaplazik (goblet hücresi içeren kolumnar epitel), goblet hücresi içermeyen (non-goblet) kolumnar epitel, uzak kolumnar epitel (intestinal metaplastik epitelin uzağındaki non-goblet kolumnar epitel) ve skuamöz epitelde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak Pearson ve Fisher testleri ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: İntestinal metaplastik, non-goblet kolumnar, uzak kolumnar ve skuamöz epiteldeki boyanma dağılımları sırasıyla şöyleydi: CDX2 için %76,3; %23,7; %2, %0; COX-2 için %93,2; %47,5; %8; %62,9 ve MUC2 için %93,2; %11,9; %4; %0. CDX2, COX2 ve MUC2 ekspresyonu intestinal metaplastik epitelde uzak yerleşimli ve non-goblet kolumnar epitel ile karşılaştırıldığında daha yüksek idi. Displazi odaklarındaki CDX2, COX2 ve MUC2 ekspresyonu istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmıştı (sırasıyla %18,2, %27,3, %31,9 ve p=0.039, 0.0001, 0.0001). Displazi varlığında, komşu skuamöz epitelde de COX2 ekspresyonu düşük olarak izlendi (p=0.014).

Sonuç: Goblet hücresi içeren intestinal tip epitelde CDX2, COX2 ve MUC2 ekspresyonu izlenmektedir. Bu belirteçlerin Barrett özofagusu tanısında kullanımı tartışmalı olmakla birlikte, Barrett özofagusu-displazi sekansındaki fark anlamlı görünmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]