SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 108-111    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Memenin lobüler karsinomunun diffüz gastrik metastazı: Olgu sunumu
Kemal DENİZ, Tahir Ercan PATIROĞLU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
KEY WORDS : Mide, metastaz, invaziv lobüler karsinom

Altmış beş yaşında kadın hastada, memenin lobüler karsinomunun diffüz gastrik metastazı sunulmaktadır. Hastanın 5 yıl öncesine dayanan mastektomi öyküsü vardı ve son başvurusunda epigastrik yakınmaları ve kilo kaybı mevcuttu. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde, midede diffüz duvar kalınlaşması saptandı. Gastrik biyopsi ile metastatik lobüler karsinom tanısı alan hastaya total gastrektomi yapıldı. Histolojik incelemede mide duvarının tüm katlarını tutan tek tek ve hücre kordonları şeklinde dizilim gösteren neoplastik infiltrasyon görüldü. Bu ender antitenin tanısal güçlükleri ve histolojik özellikleri tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]