SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 286-289    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01139
Akciğerin Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinomu: Nadir Bir Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Neşe Arzu YENER1, Ahmet BALIKÇI2, Rahmi ÇUBUK3, Ahmet MİDİ1, Alpay ÖRKİ4, Aynur EREN TOPKAYA2
1Department of Pathology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Microbiology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Radiology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
4Department of Chest Surgery, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Epstein-Barr virüsü, Karsinom, Lenfoepitelyoma benzeri, Akciğer kanseri

Akciğerin primer lenfoepitelyoma benzeri karsinomu, nazofarinkste görülen ile benzer klinik ve histopatolojik özellikler taşıyan, nadir bir küçük hücreli dışı akciğer karsinomu varyantıdır. Bu çalışmada, sol akciğer hiler yerleşimli kitlesi olan, uzun yıllardır sigara kullanma öyküsü bulunan, altmış iki yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık. Bronkoskopik biyopsisinde küçük hücreli dışı karsinom tanısı verilen hastanın pnömonektomi materyalinde lezyonun tamamının incelenmesi sonucu olgu, lenfoepitelyoma benzeri karsinom olarak rapor edildi. Hastanın, serolojik incelemesinde EBV IgG pozitif idi ancak tümöre ait parafin blokta yapılan immunohistokimyasal ve PCR çalışmaları ile tümör hücrelerinde EBV enfeksiyonu bulgusu saptanmadı. Nazofarinksi de kapsayan tüm vücut PET/ CT taramasında başka bir patoloji saptanmayan hasta, primer akciğer lenfoepitelyoma benzeri karsinomu olarak kabul edildi. Hastaya adjuvan tedavi verilmedi. Dördüncü ay izleminde nüks ya da metastaz bulgusu saptanmadı. Akciğerin primer lenfoepitelyoma benzeri karsinomu genelde diğer akciğer karsinomu türlerine göre daha genç, sigara öyküsü olmayan bayan hastalarda görülen ve EBV ile ilişkisi olduğu düşünülen bir tümör olmakla birlikte nadiren de bizim olgumuzdaki gibi daha yaşlı, sigara kullanan erkek hastalarda ve EBV ile ilişkisiz olarak da görülebilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]