SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 001-014    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01141
Patoloji Tetkiklerinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Hesaplaması ve Güncel Fiyatlandırma Sistemi İle Karşılaştırılması
Ferda AK ERGÜN1, İsmail AĞIRBAŞ1, Işınsu KUZU2
1Department of Health Services Management, Ankara University, Faculty of Health Sciences, ANKARA, TURKEY
2Department of Pathology, Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Patoloji, Masraf analizi, Finansal aktiviteler, Türkiye

Amaç: Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemi kullanılarak patoloji tetkiklerinde doğru maliyet verilerini ortaya koymak, sağlık yöneticilerine, geri ödeme kurumuna finansal planlama, kalite geliştirmede katkı sağlamak ve maliyetlerin kontrol edilebilmesi için araç sunmak.

Gereç ve Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Patoloji laboratuvarında 2010 yılı ekim ayında yapılan histopatolojik incelemeler içinden Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirlenmiş dört düzeyde farklılıklar bulunduran, model olabilecek 44 inceleme seçilmiştir. Bunların laboratuvar basamakları üzerinden süreleri esas alınarak gerçek maliyetleri hesaplanmıştır. Maliyetler Sağlık Uygulama Tebliği ve Medicare fiyatlandırma sistemleri ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Histopatolojik tetkiklerin Sağlık Uygulama Tebliği listesinde aynı düzeyde olanların çoğunda birim maliyetleri birbirinden farklıdır. 1. düzeyde en düşük 15,98 TL maliyetle kolesistektomi, en yüksek 80,15 TL maliyetle ile prostat iğne biyopsisi bulunmuştur. 2. düzeyde en düşük 15,95 TL maliyetle apendektomi, en yüksek 258,59 TL maliyetle ampütasyon bulunmuştur. 3. düzeyde en düşük 42,38 TL maliyetle TUR, en yüksek 236,87 TL maliyetle basit mastektomi bulunmuştur. 4. düzey içinde yer alan en düşük maliyetli inceleme 124,42 TL ile dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon, en yüksek 406,76 TL maliyetle larinks, parsiyel/total ve boyun lenf nodları olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzeylere göre belirlenen patoloji tetkik fiyatları bu incelemelerin gerçek maliyetlerini yansıtmamaktadır. Faaliyete dayalı maliyet sistemi ile hesaplanan maliyetler sağlık kurumunun hizmet türü ve hizmet basamağına göre değişiklikler gösterebilir. Ancak yöntemin temel parametreleri patoloji tetkiklerinin daha doğru düzeylendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Medicare sisteminin benzer amaçlı ülkemizde uygulanan Sağlık Uygulama Tebliği sisteminden çok daha gerçekçi ve fiili maliyeti yansıtan bir ücretlendirme sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Fiyatlar ülkelere göre farklılık gösterse de Sağlık Uygulama Tebliği listesindeki tetkiklerin düzeylerinin maliyeti yansıtacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]