SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 112-114    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Erişkin Wilms tümörü: Olgu sunumu
Mehmet KEFELİ1, Levent YILDIZ1, Filiz KARAGÖZ1, Recep BÜYÜKALPELLİ2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, SAMSUN
KEY WORDS : Wilms tümörü, nefroblastom, erişkin

Wilms tümörü veya nefroblastom çocukluk çağının en sık görülen böbrek tümörüdür. Erişkinlerde oldukça ender görülür. Bugüne kadar literatürde saptadığımız kadarıyla 300'den az olgu bildirilmiştir. Bu yazıda sağ böbrekte yerleşen ender görülen Wilms tümörü tanısı alan 29 yaşında erkek hastanın klinik ve histopatolojik bulguları sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]