SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 027-035    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01144
Laringeal Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Tümör-Stroma Oranının Prognostik Değeri
Mehtat ÜNLÜ1, Hasan Oğuz ÇETİNAYAK2, Devrim ÖNDER3, Cenk ECEVİT4, Fadime AKMAN2, Ahmet Ömer İKİZ4, Emel ADA5, Bilge KARAÇALI3, Sülen SARIOĞLU1
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Radiation Oncology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Electrical and Electronics Engineering, Institute of Technology, İZMİR, TURKEY
4Department of Otorhinolaryngology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
5Department of Radiology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Larinks tümörleri, Prognoz, Tümör, Stromal hücreler

Amaç: Tümör-stroma oranı bazı adenokarsinom tiplerinde kötü prognostik faktör olarak tanımlanmış olmakla birlikte skuamöz hücreli karsinomlarda ve özellikle de laringeal karsinomlarda tümör-stroma oranı ile ilgili araştırma bulunmamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Seksen beş larenjektomi materyalinin tümörü örnekleyen kesitlerinden 5 dijital görüntü kaydedildi. Tümör-stroma oranı bu görüntülerde bilgisayar programının 205,6 μm2 büyüklüğünde küçük kareler oluşturması ve patoloğun bilgisayar faresinde sol/sağ tıklama ile her bir alanı tümör ya da stroma olarak seçmesini sağlayan bir bilgisayar yazılım programı ile hesaplandı. Toplamda her olguda 16.785 tık ile 3.451 mm2 tümör alanı işaretlendi.

Bulgular: Ortalama izlem 48 ay (3-194) ve ortalama tümör-stroma oranı 48,63±18,18 bulundu. Tümör yerleşimi, histolojik derecesi, evresi ve perinodal yayılım ile tümör-stroma oranları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. İstatistiksel anlamlı sonuç elde edilmemiş olmakla birlikte ortalama tümör-stroma oranının en düşük izlendiği olgular subglottik yerleşimli olup ortalama oran 37,46±12,49 idi. Ortalama tümör-stroma oranı supraglottik olgularda 52,41±37,47, transglottik yerleşimde 50,86±19,84 ve glottik yerleşimde 44,56±16,91 olarak saptandı. Tümör-stroma oranı perinodal invazyon gösteren olgularda (44,72±20,23) düşük iken, perinodal invazyon bulunmayan (47,77±17,37) ve lenf nodu metastazı olmayanlarda 50,05±17,34 daha yüksek bulundu. Bazaloid skamoz hücreli karsinomlarda tümör-stroma oranı (53,76±14,70), klasik skuamöz hücreli karsinomdan (48,63±18,38) daha yüksek saptandı. Hastalıksız sağ kalım ve toplam sağ kalım ile tümör-stroma oranı arasında ilişki bulunmadı (p=0,08, p=0,38). Sadece patolojik evrenin prognostik bağımsız faktör olduğu saptandı (p=0,008).

Sonuç: Bu çalışma yeni bir yöntem eşliğinde, laringeal karsinomlarda tümör-stroma oranı'nın prognostik değerini araştıran ilk çalışmadır. Ancak bulgular tümör-stroma oranını prognostik bir belirleyici olarak desteklememektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]