SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 041-045    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01146
Kadın Genital Sistem Tüberkülozu: Hindistan'da 110 Olgunun Retrospektif Histopatolojik Analizi
Santosh Kumar Mondal
Department of Pathology, Medical College, KOLKATA, INDIA
KEY WORDS : Tüberküloz, Kadın genital, Histopatoloji, HIV

Amaç: Tüberküloz evrensel bir sağlık sorunudur ve önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Batı dünyasında nadir olmakla birlikte kadın genital sistemi tüberkülozu Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde gündemdedir. Bu çalışmada, kadın genital sistemi tüberkülozunun histolojik özellikleri ve diğer bulgular ile ilişkisi araştırılmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Onbeş yıllık dönemde tanı konan toplam 92 olguda 110 kadın genital sistemi tüberkülozu çalışmaya alınmıştır. Olguların yaşları 17-45 arasında değişmekteydi ve ortalama yaş 26,3 olarak gözlendi. Tanıda küretaj biyopsi, histerektomi, histolojik inceleme, kültür, Mycobacterium tuberculosis - Polimeraz Zincir Reaksiyonu, laparoskopi, histerosalpingografi ve ultrasonografi kullanılmıştı.

Bulgular: Kadın genital sistemi tüberkülozu olguları infertilite (%65- 70), pelvik/ abdominal ağrı (%50-55) ve menstrual yakınmalarla (%20-25) başvurmuşlardı. Kadın genital sistemi tüberkülozu vulva (2), vajina (1), serviks (5), endometrium (66), tuba (24) ve ovaryumları (12) tutmuştu. Olguların 66'sında endometrium tüberkülozu yanısıra proliferatif, sekretuvar ve atrofik endometrium gözlendi (sırasıyla 53, 9, 4 olgu). Sadece 5 olguda HIV ko-enfeksiyonu gözlendi. Olguların 7'sinde doku kesitlerinde asit fast basil saptandı.

Sonuç: Kadın genital sistemi tüberkülozu gelişmekte olan ülkelerde nadir değildir ve infertilitenin önemli bir nedenidir. Çoğu çalışmada tubular en sık tutulan organ olmasına karşılık, çalışmamızda endometrium en sık tutulan organ olarak dikkati çekmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]