SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 061-063    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01150
Tüberküloz Mastiti - Büyük Taklitçi
Sonia GON, Aditi BHATTACHARYYA, Bipasa MAJUMDAR, Soumya KUNDU
Department of Pathology, R G Kar Medical College & Hospital, KOLKATA, INDIA
KEY WORDS : Tüberküloz, Meme, Seroloji, Postmenopoz

Tüberküloz mastitis, meme dokusu dalak ve çizgili kas gibi tüberküloz basilinin yaşaması ve çoğalmasına karşı direnç gösterdiği için nadirdir. Meme tüberkülozu kanseri taklit edebilir ve genç hastalarda ise pyojenik abse ile karıştırılabilir. Bu nedenle de “büyük taklitçi” olarak isimlendirilir. Meme tüberkülozu üreme çağı kadınlarda, 21-30 yaşlarında daha sıktır ve ergenlik öncesi ve yaşlılarda nadirdir. Tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde ince iğne aspirasyon biyopsisi yetkin ellerde yapıldığında önemlidir ve sitolojide granülomların görülmesi asit-fast basil görülmese bile, kültür sonucu beklenmeden ampirik tedaviye başlanmasını gerektirir. Burada, ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tüberküloz mastit tanısı konan bir postmenopozal olgu literatür bilgileri ışığında sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]